Monthly Archives Lipiec 2015

Materiały poliestrowe nanoszone przez polewanie

Zbyt wolne i niedostateczne utwardzanie się powłoki lub zbyt szybkie nieodpowiednia żywica lakierowa, nieodpowiedni utwardzacz iub niewłaściwa jego ilość, nieodpowiednia parafina w lakierze lub za mała ilość parafiny, nieodpowiednie proporcje składników, nieodpowiedni gatunek drewna, za niska temperatura utwardzania, zbyt krótki czas żelowania, nierównomierny wypływ lakieru z obu głowic sprawdzić wymienione czynniki przed użyciem zmienić żywicę, zmienić utwardzacz, zapewnić właściwe proporcje składników nie używać drewna gatunków: teak, masonia, palisander iub stosować podkład z lakieru poliuretanowego zapewnić temperaturę lakieru i otoczenia w granicach 18-22°C przestrzegać czasu żelowania ok. 18-20 min regulować wypływ lakieru z głowic

więcej

Materiały do barwienia i bielenia drewna cz. III

Barwniki metalokompleksowe są to barwniki zawierające w cząsteczce kompleksowo związany atom metalu – najczęściej chromu, czasem kobaltu. Barwniki tego typu mają różne nazwy i różne właściwości. Przy barwieniu drewna dość istotne znaczenie ma grupa barwników polfanowych produkcji Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa”. Barwniki te można stosować w roztworach bezwodnych, szczególnie pod lakiery chemoutwardzalne. Odpowiednie roztwory sporządza się stosując mieszaninę różnych barwników polfalanowych w mieszaninie rozpuszczalników organicznych.

więcej

Polerowanie powłok

Polerowanie polega na dalszym wygładzeniu powierzchni powłoki przy użyciu past oraz na wygładzeniu powłoki pod wpływem tarcia taśmy lub krążków polerujących. Materiały takie, jak pasty, płyny do polerowania i woski polerskie mają za zadanie wyrównywać powłoki, przez dalsze ich szlifowanie i ułatwiony poślizg taśmy lub krążków na powłoce. Poza tym pod wpływem ciepła niektóre powłoki częściowo stają się plastyczne i w ten sposób ulegają dalszemu wyrównaniu i wygładzeniu oraz uzyskują połysk.

więcej

Podłoże przeznaczone do oklejania

Tapety. Ogólną nazwą tapety określa się zarówno folie przeznaczone do dekoracji ścian, jak też i folie z imitacją drewna, stosowane do oklejania mebli w celu ich odświeżenia i zmiany wyglądu. Folie takie wykonane z elastycznego tworzywa produkuje wiele firm w postaci rolek o różnej szerokości. Folie takie w przeważającej mierze zawierają na lewej stronie warstwę kleju chronioną przez naklejenie ochronnej warstwy papieru silikonowanego. Dzięki temu po oddzieleniu papieru klej pozostaje na lewej stronie folii i służy do naklejania jej na podłoże.

więcej

Metody przygotowania powierzchni do lakierowania i malowania

Przygotowanie powierzchni w procesie wykańczania spełnia podobną rolę, jak wykańczanie w procesie produkcji wyrobów. Od właściwego przygotowania powierzchni drewna i tworzyw drzewnych w dużym stopniu zależą właściwości powłok, a także ich wygląd zewnętrzny i pracochłonność operacji wykończeniowych.

więcej

Szlifowanie – kontynuacja

Szlifowanie ręczne za pomocą klocka owiniętego papierem jest pracą ciężką i wymagającą dużo czasu, to też konstruktorzy opracowali wiele różnych konstrukcji szlifierek małych, ręcznych, pracujących szybko i precyzyjnie, mających zastosowanie wszędzie tam, gdzie dotychczas można było stosować tylko szlifowanie ręczne. Szlifierki te mogą pracować zarówno papierami, jak też i innymi materiałami ściernymi, co zwiększa ich użyteczność i zakres zastosowania. Poza tym szlifierki takie mogą być napędzane prądem jednofazowym, a nawet sprężonym powietrzem. Dla przykładu podane zostaną niektóre typy oraz ich zastosowanie.

więcej

Asortyment lakierów nitrocelulozowych

Wśród lakierów do lakierowania drewna poważną grupę nada! stanowią lakiery celulozowe. Są to roztwory nitrocelulozy, żywic i plastyfikatorów w mieszaninie rozpuszczalników i rozcieńczalników organicznych. W za leżności od przeznaczenia i technologii stosowania lakiery celulozowe różniq się składem i właściwościami.

więcej

Proces technologiczny produkcji oklein warstwowych cz. II

Kleje M-M-F i K-P-M nanosi się inaczej, a mianowicie: na jeden arkusz nanosi się dwustronnie klej, a na drugi utwardzacz, bowiem kleje te po zmieszaniu z utwardzaczem majq krótki okres żywotności, nie wystarczający na złożenie całego bloku. Ilość nanoszonego kleju wynosi 180-200 g/m2. Klej nanosi się w ten sposób, aby deski używane jako dwustronne okładziny bloku nie zostały do bloku przyklejone. Deski ułatwiają równe sklejenie całego bloku, a następnie ułatwiają skrawanie.

więcej

Metoda natrysku pneumatycznego na zimno cz. II

W korpusie pistoletu znajdują się przewody do doprowadzania powietrza i materiału lakierniczego. Na korpusie poza tym są zamocowane wszystkie inne części i zespoły pistoletu, niekiedy łącznie ze zbiorniczkiem na materiał lakierniczy. Głowica pistoletu składa się z nasadki, nakrętki i dyszy. Wszystkie te elementy są także zamocowane na korpusie. Przewody powietrzne nasadki łączą się z przewodami korpusu. Mechanizm spustowy składa się z iglicy z zaczepem i dławicami, sprężyny dociskowej, wentyla i języka spustowego.

więcej

Nanoszenie wałkiem

Przy stosowaniu pędzla do malowania materiałami chemoutwar- dzalnymi zawsze po zakończeniu pracy pędzel należy umyć w rozcieńczalniku stosowanym do rozcieńczania danego materiału, a dopiero potem wytrzeć do sucha czystą szmatką lnianą lub papierem i przechowywać, jak pokazano na rysunku, w pudełku wypełnionym wodą. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi pędzle myje się wodą zaraz po zakończeniu pracy. Nie wolno dopuścić do zaschnięcia pędzla. Zaschnięte pędzle po materiałach chemoutwardzalnych nadają się tylko do wyrzucenia. Jeżeli dopuszczono do zaschnięcia pędzli po materiałach olejnych lub olejno-żywicznych, można je jeszcze poddać regeneracji przez moczenie w octanie amylowym lub butylowym. Po takim moczeniu pędzel od czasu do czasu wyjmuje się i wyciera, usuwając rozmiękczoną farbę lub lakier.

więcej