Monthly Archives Lipiec 2015

Nanoszenie w bębnach cz. II

Materiały. Do wykańczania metodą bębnowania można zastosować tylko niektóre materiały lakiernicze, głównie rozpuszczalnikowe, a mianowicie: politury nitrocelulozowe, lakiery, farby i emalie nitrocelulozowe, lakiery, farby i emalie olejne,

więcej

Malowanie podłóg sosnowych

Podłogi wykonane z desek sosnowych wykańcza się przeważnie materiałami kryjącymi, przez co zakrywa się naturalną strukturę drewna. W przy- padku dobrego wykonania podłóg z tarcicy bezsęcznej I klasy można również wykańczać podłogi lakierami bezbarwnymi. Zestaw materiałów do wykańczania kryjącego jest następujący:

więcej

Rozcieńczalniki

– 3. Rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania (8131-361-000) stanowi mieszaninę alkoholi, estrów i węglowodorów aromatycznych. Rozcieńcza wyroby celulozowe w każdym stosunku bez rozwarstwień i wytrąceń. Rozcieńczanie przeprowadza się stopniowo, dodając rozcieńczalnik porcjami i stale mieszając.

więcej

Nanoszenie ręczne

Do nanoszenia lakierów nitrocelulozowych tampony mają odmienną konstrukcję. Zamiast waty stosuje się trykot wełniany, a tampon owija się rzadkim płótnem. Praca takim tamponem polega na tym, że po nasyceniu tamponu lakierem nitrocelulozowym pociera się nim lakierowaną powierzchnię wzdłuż włókien, raz koło razu, aż do pokrycia całej powierzchni. Po wysuszeniu pierwszej warstwy poddaje się ją lekkiemu szlifowaniu i nanosi drugą warstwę w wyżej opisany sposób. Tampon przechowuje się w szczelnie zamkniętym słoiku szklanym zanurzony częścią roboczą w rozcieńczalniku.

więcej

Retuszowanie przebić

Przebicia kleju mocznikowego sq trudniejsze do usunięcia, gdyż nie dajq się ani zmiękczyć ani usunqć przez szczotkowanie. Częściowo można je usungć tylko przez cyklinowanie i szlifowanie, zawsze jednak pozostanę w porach i we wszelkiego rodzaju zagłębieniach. Przy naklejaniu oklein klejem mocznikowym najwłaściwszym sposobem jest zapobieganie przebiciom. Przy wystqpieniu przebić należy je usungć przez cyklinowanie i szlifowanie. Takich powierzchni nie można już poddawać barwieniu, a tylko wykańczać w naturalnym kolorze okleiny (jasnej). Przy konieczności barwienia lub przy okleinach ciemnych, kolorowych można stosować podbarwianie kleju na kolor naturalny okleiny lub na kolor na jaki okleina ma być barwiona.

więcej

Lakierowanie lakierem poliestrowym parafinowym do mebli

Na technologiczny proces lakierowania lakierem poliestrowym składają się następujące zasadnicze operacje:

więcej

Ściany wyciągowe

Zraszanie czy polewanie wodą ścian kabiny i wlotów przewodów wentylacyjnych odbywa się za pomocą odpowiedniej liczby rozpylaczy rozmieszczonych na systemie rur wodnych. Woda do rozpylaczy jest podawana z wanny za pomocą pompy wodnej. Woda z wanny jest pobierana przez pompę poprzez odpowiednie filtry. Prędkość powietrza w otworze roboczym kabiny powinna wynosić ok. 1 m/s. Ilość usuwanego z kabiny powietrza zależy od wymiaru kabiny i może wynosić kilka lub kilkanaście tysięcy m3 na godzinę.

więcej

Nanoszenie materiałów – Malowanie farbami i emaliami olejnymi

– 1) przy natryskowym nakładaniu należy zachować następujące parametry: ciśnienie powietrza, at 3,5-4,0 średnica dyszy pistoletu, mm 2,0-2,5

więcej

Asortyment lakierów olejnych i olejno-żywicznych

– 1. Lakier olejno-żywiczny schnący na powietrzu do urządzeń pokładowych (2211-067-000) jest roztworem żywicy syntetycznej reaktywnej i oleju tungowego. Służy do lakierowania przedmiotów drewnianych pracujących na zewnątrz pomieszczeń, a nawet zewnętrznych nadwodnych części łodzi, statków itp., wystawionych na działanie atmosfery morskiej, a także do lakierowania dennych części łodzi i kadłubów pracujących w wodach słodkich. Nanosi się go na powierzchnie drewniane uprzednio oszlifowane i zapokostowane w kilku warstwach w odstępach 2 do 8 dni. Jako rozcieńczalnika używa się benzyny lakierniczej.

więcej

Przygotowanie powierzchni pod powłoki kryjqce cz. II

Zaprawianie wad (wypadających sęków i ubytków). Często zdarza się, że przygotowane elementy wyrobów mają wady w postaci wypadających sęków i różnych ubytków w postaci nadmiernych spękań, szczelin lub wyrwanych pewnych partii drewna. Zaprawianie takich wad przeprowadza się przez nawiercanie otworów na sękach i wklejanie w nie odpowiednio dopasowanych korków, albo na powiększaniu szczelin i pęknięć piłą tarczową i wklejaniu w tak powiększone szczeliny odpowiednio dopasowanych listewek. Tak samo zaprawia się różnego rodzaju wyrwy i ubytki drewna. Zaprawiania wad dokonuje się ręcznie lub maszynowo.

więcej