Monthly Archives Czerwiec 2015

Barwienie drewna

Barwienie drewna dzieli się na barwienie wgłębne i powierzchniowe. Wgłębnie można barwić okleiny, deszczułki posadzkowe, różne elementy mebli, galanterii i instrumentów muzycznych, a niekiedy całe wyrzynki kłód drewna odznaczajqcego się dużq przepuszczalności roztworów, jak brzoza, buk, olcha, osika, grab. Drewno barwione wgłębnie można obrabiać po barwieniu. Drewno barwione powierzchniowo po barwieniu nie może być obrabiane i podlega tylko gładzeniu (np. gorącym walcem, szczotkami itp.) oraz lakierowaniu i poli- turowaniu.

więcej

Technologia malowania wg schematu cz. III

– 1) naniesienie warstwy podkładu przez natrysk (lub przy użyciu polewarek) przy zachowaniu następujących parametrów natrysku: ciśnienie powietrza, at 3,5-4,0 średnica dyszy pistoletu, mm 2,0-2,2 ilość podkładu, g/m2 180-200 grubość powłoki, umi ok. 90

więcej

Schematy procesów technologicznych lakierowania i malowania

– Powloką lakierowa na drewnie spełnia dwie zasadnicze funkcje:

– 1) ochronnq, polegającą na zabezpieczeniu drewna przed działaniem czynników zewnętrznych, takich jak czynniki atmosferyczne, woda, światło, kurz, gazy i pary agresywne, środki myjące, temperatura itp., a także przed uszkodzeniami mechanicznymi

więcej

Pistolety natryskowe

Rodzaje strumienia lakieru z pistoletu natryskowego: a) poziomy płaski, b) okrągły, c) pionowy płaski na rys. 38. Rozwiązania konstrukcyjne pistoletów natryskowych mogą być bardzo różne, chociaż zasada działania pozostaje prawie zawsze taka sama. W zależności od sposobu wykonania przewodów powietrznych w nasadce głowicy można uzyskać nawet strumień wirowy, który daje bardziej równomierne rozłożenie mgły lakieru od innych rodzajów strumieni. Zasadniczą cechą dobrze uformowanego strumienia jest nie tylko jego równomierny kształt koła przy strumieniu okrągłym lub elipsy przy strumieniu płaskim, lecz takie równomierne zagęszczenie mgły lakierowej w każdym punkcie przekroju strumienia, co gwarantuje prawidłowe nanoszenie materiału lakierniczego i jego równomierne rozłożenie na wykańczanej powierzchni. Pistolety natryskowe mogq być w różny sposób zasilane materiałem lakierniczym, a mianowicie:

więcej

Inne elementy szlifierek

Walki posuwowe stosuje się przede wszystkim w maszynach szlifujących od dołu. Mogą być one gładkie lub ryflowane w zależności od warunków szlifowania. Zazwyczaj są one pokryte gumą. Wałki ryflowa- ne mogą tolerować nierówności szlifowanego elementu, gładkie natomiast są bardziej twarde i sztywne. Niekiedy wałki ryflowane stosuje się do elementów szerokich, a wałki gładkie do elementów wąskich, niezależnie od rodzaju szlifowania.

więcej

Opis stanowiska polerki

Polerka pracuje sześcioma wałami, na które nakłada się krążki polerskie flanelowe lub sporządzone z płótna i innych tkanin. Odpowiednia liczba krążków daje szeroki polerski wał tkaninowy. Polerka służy do polerowania płaskich dość szerokich powierzchni. Polerka może pracować indywidualnie lub może być włączona do linii polerskiej przez połączenie 2-4 takich polerek. Wyposażenie polerki stanowią wózki półkowe oraz narzędzia i materiały do pracy, tj. woski, pasty i krążki polerskie, a także materiały do czyszczenia polerki, jak np. odpowiednie czyściwo, rozpuszczalniki itp. Materiały i narzędzia umieszcza się w szafce stanowiącej wyposażenie polerki lub całej linii polerowania.

więcej

Technologia malowania materiałami ftalowymi kopolimeryzowanymi

Przygotowanie materiałów polega na wymieszaniu wyrobu z pigmentem osiadłym na dnie, zmieszaniu z utwardzaczem i dokładnym wymieszaniu oraz na rozcieńczeniu do lepkości roboczej: podkład do polewania 45-60 s do natrysku 25-35 s emalia do polewania 40-50 s do natrysku 20-28 s

więcej

Parametry lakierowania przez zanurzanie cz. II

Przy malowaniu farba lub emalia w wannie musi być mieszana, aby nie nastąpiła sedymentacja pigmentu. Poza tym wszystkie materiały muszą być kontrolowane pod względem zachowania odpowiedniej lepkości i w przypadku znacznych zmian lepkości materiał należy rozcieńczać przez dodanie rozcieńczalnika.

więcej

Nanoszenie lakieru chemoutwardzalnego

Nanoszenie materiałów. Lakier nitro nanosi się przez natrysk lub przez polewanie do polewania i do natrysku stosuje się taką samą lepkość lakieru, tj. 16-20 s. Zbyt duża lepkość lakieru powoduje zbyt wolne wsiąkanie jego w drewno, a w związku z tym zbyt małą przyczepność do podłoża i puste nie lakierowane pory drewna, co w efekcie daje nierównomierną barwę lakierowanej powierzchni. Na 1 m2 powinno się zużyć 150-220 g lakieru. Grubość powłoki po wysuszeniu powinna wynosić 20-30 n-m. Pozostałe parametry natryskowego nanoszenia lakieru sq następujące: średnica dyszy pistoletu, mm 1,5-1,8 ciśnienie powietrza, at 2,5-3

więcej

Malowanie zabezpieczające metodą ręczną

– Zestaw materiałów:

– 1) pokost lniany,

– 2) ksylamit destylowany,

– 4) kit szpachlowy ftalowy kopolimeryzowany

więcej