Technologia malowania materiałami ftalowymi kopolimeryzowanymi

Przygotowanie materiałów polega na wymieszaniu wyrobu z pigmentem osiadłym na dnie, zmieszaniu z utwardzaczem i dokładnym wymieszaniu oraz na rozcieńczeniu do lepkości roboczej: podkład do polewania 45-60 s do natrysku 25-35 s emalia do polewania 40-50 s do natrysku 20-28 s

Zarówno do emalii, jak i do podkładu stosuje się dodatek utwardzacza w ilości ok. 8%. Przy temperaturze wyższej (latem) dodatek utwardzacza może być mniejszy (ok. 6%), przy temperaturze niższej – większy (ok. 10°/o). Żywotność po zmieszaniu z utwardzaczem zarówno dla emalii, jak i dla podkładu wynosi 8 godz.

Technologia malowania przebiega wg podanego schematu. Wręby oraz listwy i przylgi muszą być malowane w pierwszej kolejności przy użyciu pistoletu natryskowego lub pędzla, a dopiero potem na całe płasz- czyzny nanosi się taki sam materiał na polewarkach. Kolejność operacji jest następująca:

– 1) naniesienie na oszlifowane i odpylone suche skrzydła drzwiowe warstwy podkładu pracę rozpoczyna się od tej strony, na której występuję wręby i przylgi

– 2) suszenie warstwy podkładu może następować w warunkach otoczenia w ciqgu 12-16 godz. lub w suszarniach strefowo w temp. 30-60°C w czasie ok. 1 godz.,

– 3) kitowanie nierówności kitem celulozowym,

– 4) suszenie w warunkach otoczenia w czasie 2 godz.,

– 5) szlifowanie całych powierzchni łgcznie z wrębami ręcznie lub przy użyciu odpowiednich szlifierek ręcznych i mechanicznych, papierem ściernym nr 200-280 i dokładne odpylenie po szlifowaniu

– 6) naniesienie drugiej warstwy podkładu w warunkach, jak dla pierwszej warstwy,

– 7) suszenie w warunkach, jak dla pierwszej warstwy

– 8) naniesienie warstwy emalii najpierw od strony wrębów i przylg za pomocg natrysku, a następnie na całe płaszczyzny przez polewanie

– 9) suszenie warstwy emalii w warunkach otoczenia 16 godz. lub w suszarni strefowo w ciągu 1 godz.,

– 10) naniesienie drugiej warstwy emalii w warunkach, jak dla pierwszej warstwy

– 11) suszenie ostateczne w warunkach otoczenia w ciągu 16-24 godz. a w suszarni strefowo w temperaturze do 60°C w ciągu 1,5 godz.,

– 12) sezonowanie w ciągu 24 godz., po czym wyroby mogą być poddane montowaniu,

Uwaga: W zależności od potrzeby można stosować tylko jedną warstwę emaili lub także jedną warstwę podkładu i jedną warstwę emalii, albo jedną warstwę podkładu i dwie warstwy emalii.

Opisany proces wykańczania przy użyciu materiałów chemoutwar- dzalnych może być wykonany z braku polewarek tylko za pomocą natrysku, a także może być wykonany w całości ręcznie przy użyciu pędzla i szpachli, zarówno przed wmontowaniem stolarki, jak i po jej zamontowaniu na budowie.

Poza omówionymi materiałami i metodami malowania stolarki drzwiowej mogą być zastosowane inne materiały i metody malowania, jak np. podkładem i emalią matową do mebli albo podkładem chemo- utwardzalnym i emalią chemoutwardzalną na drewno, a także materiałami olejnymi, emulsyjnymi itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>