Malowanie emaliami nitro-kombi

– Zestaw materiałów:

– 1) pokost,

– 2) benzyna do lakierów,

– 3) międzywarstwy ftalowe modyfikowane pod wyroby nitrocelulozowe (3232-504-010) – biała, (3232-504-930) – szara ciemna lub (3232-504-250) – czerwona tlenkowa

– 4) emalie nitro-kombi (4162-361-XXX),

– 5) rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych nitro-kombi (8131-267-000),

– 6) szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania (4142-361-XXX),

– 7) kit szpachlowy ogólnego stosowania (4141-361-XXX),

– 8) pasta do polerowania powłok celulozowych (8240-514-000),

– 9) płyn do polerowania powłok lakierowych (8240-514-000). Przygotowanie materiałów do pracy jest takie same, jak opisane poprzednio. Międzywarstwę ftalową rozcieńcza się benzyną do lakierów do lepkości roboczej 60-80 s przy nakładaniu pędzlem, a do lepkości 25-30 s przy natrysku.

Przygotowanie podłoża polega na dwukrotnym szlifowaniu papierem nr 70-120. Podłożem może być płyta wiórowa lub paździerzowa oklejona fornirem drewnianym lub także płyta listewkowa fornirowana. Technologia malowania ma następujący przebieg:

– 1) nasycenie pokostem rozcieńczonym benzyną do lakierów w stosunku 1:1,

– 2) suszenie w warunkach otoczenia w ciągu 24 godz.,

– 3) naniesienie międzywarstwy ftalowej natryskiem z zachowaniem następujących parametrów: ciśnienie powietrza, at 3-3,5 średnica dyszy, mm 2,0-2,2 ilość międzywarstwy, g/ma ok. 130

– 4) suszenie w warunkach otoczenia 48 godz.,

– 5) nałożenie dwóch warstw szpachlówki celulozowej w odstępach 50 min z zachowaniem następujących parametrów:

– 6) suszenie drugiej warstwy szpachlówki w temperaturze otoczenia powinno wynosić nie mniej niż 2 godz.,

– 7) szlifowanie papierem ściernym nr 240 na sucho.

Malowanie emaliami nitro-kombi cz. II

Dalszy tok postępowania jest taki sam, jak przy wykańczaniu emaliami nitro ogólnego stosowania. Emalie kombi nanosi się trzema warstwami i powłokę poddaje się szlifowaniu i polerowaniu. Czasy wysychania jak poprzednio. Po trzecim nałożeniu emalii czas suszenia w warunkach otoczenia wynosi co najmniej 3 dni, a w temperaturze do 80°C czas można skrócić do 2 godz. Po wysuszeniu powłokę obowiązkowo poddaje się szlifowaniu papierem ściernym nr 320 i 400, a następnie szlifowaniu pastami do szlifowania i polerowania. Emalie nitro-kombi łatwiej dają się szlifować i polerować niż emalie ogólnego stosowania. a tym samym dają lepszy wygląd powłoki. Zastosowanie międzywarstwy ftalowej zapewnia lepszą przyczepność powłoki do podłoża, a więc większą jej trwałość.

Jeszcze wyższą jakość wykończenia emaliami nitrocelulozowymi można uzyskać przy stosowaniu niżej opisanego sposobu postępowania. Jako podłoża należy użyć płytę wiórową o bardzo drobnym nasypie wiórów na zewnętrznej powierzchni. Na taką płytę naprasowuje się folię do gruntowania, a po wysezonowaniu na tak przygotowane podłoże stosuje się dwukrotny natrysk emalią nitrocelulozową w odstępach czasu 1 godz. Ostatnią warstwę emalii można pozostawić bez dalszego uszlachetniania, a można ją także poddać szlifowaniu pastami i polerowaniu płynem do polerowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>