Daily Archives 06/02/2015

Oświetlenie

Lakiernia musi mieć dobre oświetlenie naturalne i sztuczne o świetle rozproszonym. Okna powinny być rozmieszczone najlepiej po obu stronach hali. W przypadku, gdy ze względów konstrukcyjnych okna mogą być wykonane tylko z jednej strony, należy dodatkowo zapewnić świetliki w dachu, a możliwie całą ścianę zapełnić oknami.

więcej

Oczyszczanie powietrza

Równie skutecznym środkiem w walce z elektrycznością statyczną jest neutralizacja ładunków w miejscu ich powstawania. Można to uzyskać przez podwyższenie przewodności elektrycznej trących się powierzchni i jonizację powietrza w pobliżu miejsc gromadzenia się ładunków elektrycznych. Neutralizatory muszą być zamocowane we właściwych miejscach na obrabiarce i odpowiednio uziemione.

więcej

Naklejanie pasków i pasm obrzeżowych – kontynuacja

Przy naklejaniu pasków i pasm należy zwracać uwagę na następujące sprawy: zarówno naklejane paski, jak i płyty oklejone przed obróbką powinny być klimatyzowane w temperaturze ok. 20°C i wilgotności powietrza do 65% w ciągu 48 godz. Wilgotność oklejanych płyt nie powinna przekraczać 10%. Boczne płaszczyzny powinny być dokładnie obrobione przez szlifowanie albo na urządzeniu podanym na rys, 12. Pasek powinien być ok. 2-4 mm szerszy od grubości oklejanej płyty i ok. 4 cm dłuższy od długości oklejanego boku. Nadmiary po naklejeniu zostają usunięte.

więcej

Malowanie ostateczne metodą zanurzania i natrysku elektrostatycznego

– Zestaw materiałów:

– 1) pokost lniany lub lakier ftalowy kopolimeryzowany schnący na powietrzu (3311 -391 -000),

więcej

A. 1) lakier nitrocelulozowy do mebli matowy (4111-486-001),

– 2) lakier chemoutwardzalny do mebli matowy (7310-786-001),

– 3) rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych do mebli (8131-486-000),

więcej