Malowanie ostateczne metodą zanurzania i natrysku elektrostatycznego

– Zestaw materiałów:

– 1) pokost lniany lub lakier ftalowy kopolimeryzowany schnący na powietrzu (3311 -391 -000),

– 2) benzyna do lakierów.

– 3) kit szpachlowy ftalowy kopolimeryzowany styrenowany biały (3341-701-010),

– 4) farba ftalowa kopolimeryzowana prqdoprzewodzaca popielata (3329-281-820),

– 5) podkład ftalowy kopolimeryzowany do elektrostatycznego natrysku styrenowany biały (3331-391-010),

– 6) emalia ftalowa kopolimeryzowana do elektrostatycznego natrysku styrenowana biała (3369-391-010),

– 7) rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych kopolimeryzowanych styrenowanych (8123-701-000),

– 8) rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych kopolimeryzowanych styrenowanych do elektrostatycznego natrysku (8123-391-000), Przygotowanie materiałów polega na wymieszaniu osiadłego na dnie pigmentu, a następnie przelaniu wyrobów do naczyń i zbiorników roboczych i rozcieńczeniu do lepkości roboczej. Pokost rozcieńcza się benzyną do lakierów w stosunku 1:1, przybliżona lepkość pokostu po rozcieńczeniu wynosi 17 s. Lakier ftalowy rozcieńcza się rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych do lepkości ok. 16 s, farbę prądoprzewo- dzącą tym samym rozcieńczalnikiem co lakier ftalowy. Lepkość robocza farby prądoprzewodzącej powinna wynosić 30-35 s. Podkład i emalię do natrysku elektrostatycznego rozcieńcza się rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych do elektrostatycznego natrysku (8123-391-000) lepkość podkładu 20-30 s lepkość emalii 25 s

Należy sprawdzać opór właściwy i punkt zapłonu materiałów nakładanych za pomocą natrysku elektrostatycznego punkt zapłonu powinien wynosić nie niżej 21°C opór właściwy 107-5 107 iż cm

Malowanie ostateczne metodą zanurzania i natrysku elektrostatycznego cz. II

Technologia malowania. Malowane podzespoły są najpierw szlifowane papierem ściernym nr 70 i 100, a po odpyleniu nasyca się je pokostem lub lakierem ftalowym. Lakier lub pokost nanosi się pędzlem, przez natrysk lub zanurzanie:

– 1) pokost w warunkach otoczenia wysycha 24 godz., lakier ftalowy 1 godz., a w temp. 30-45°C – 0,5 godz.,

– 2) szpachlowanie nierówności i szczelin ręcznie przy użyciu kitu szpachlowego ftalowego kopolimeryzowanego,

– 3) suszenie miejsc szpachlowanych w warunkach otoczenia w ciągu 6 godz.,

– 4) szlifowanie miejsc szpachlowanych papierem ściernym nr 150 na sucho i dokładne odpylenie szlifowanych elementów,

– 5) naniesienie farby prądoprzewodzącej przez zanurzanie warunki zanurzania, jak opisano poprzednio

– 6) suszenie warstwy farby w temp. 45-60°C trwa 1 godz. w warunkach otoczenia 12 godz.,

– 7) szlifowanie warstwy farby papierem ściernym nr 150 za pomocą szlifierek oscylacyjnych lub taśmowych ręcznych i dokładne odpy- lenie po szlifowaniu może zajść potrzeba ponownego szpachlowania ujawnionych niedokładności, wtedy należy powtórzyć operacje szpachlowania, suszenia i szlifowania szpachlowanych miejsc

– 8) naniesienie podkładu ftalowego metodą natrysku elektrostatycznego przy natrysku pistolet prowadzi się ruchem oscylacyjnym od dołu ku górze, stosując ciągły, płynny strumień pistolet prowadzi się z dowolnej strony malowanego elementu malowanie wykonuje się przy odpowiednim zawieszeniu podzespołów na przenośniku (równolegle do osi przenośnika i poziomu podłogi), zawieszki przenośnika muszą być tak wyprofilowane i uziemione, aby łatwo i szybko odprowadzały ładunki elektryczne prędkość przenośnika dostosowana do optymalnej organizacji pracy i prędkości wysychania podkładu (1-2 m/min) natrysk elektrostatyczny przeprowadza się w kabinie natryskowej włączonej do linii produkcyjnej specjalnie przystosowanej do malowania omawianą metodą. Linia taka składa się z kabiny do nanoszenia podkładu, suszarni podkładu oraz kabiny do nanoszenia emalii i suszarni do suszenia warstwy emalii. Parametry natrysku są następujące

– 9) suszenie warstwy podkładu przebiega w temp. 20-30°C w czasie ok. 15 min warstwę podkładu suszy się tylko do stanu pyło- suchości, po czym nanosi się emalię

– 10) nanoszenie warstwy emalii przebiega w takich samych warunkach i przy zachowaniu tych samych parametrów, jak do podkładu emalii nanosi się ok. 130-140 g/m2

– 11) suszenie warstwy emalii przebiega w przystosowanej do tego suszarni, w której dają się wyróżnić 3 strefy z następującymi warunkami i czasami suszenia:

– I strefa odparowania w temp. 20-30°C 10 min

– II strefa właściwego suszenia w temp. 60-70°C 90 min

– III strefa chłodzenia w temp. 20-30°C 5 min

Po zakończeniu suszenia malowane podzespoły podlegają sezonowaniu w temp. 18-20°C co najmniej w okresie 24 godz., po czym mogą być przekazane do ostatecznego montażu wyrobów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>