Kity i szpachlówki cz. II

Krótka charakterystyka asortymentu kitów i szpachlówek stosowanych do drewna i tworzyw drzewnych przedstawia się następująco (20):

– 1. Kity szpachlowe olejno-żywiczne ogólnego stosowania sq oparte na spoiwie będącym roztworem żywicy syntetycznej z olejami schnącymi w rozpuszczalnikach organicznych. Symbol 2241-361-XXX, kolory: biały, szary, czerwony tlenkowy. Warstwa kitu wysycha w ciqgu 12 godz. w normalnych warunkach klimatycznych. Utworzona powłoka jest elastyczna i odporna na wodę morską, łatwo szlifuje się na sucho i na mokro. Kit stosuje się do wyrównywania rys i wgłębień nie większych niż 0,8 mm. Kit nakłada się na podłoże zagruntowane pokostem. Może być użyty jako szpachlówka, przy czym grubość jednokrotnie nałożonej warstwy nie powinna przekraczać 0,4 mm. Stosuje się pod farby i emalie olejne lub olejno-żywiczne.

– 2. Szpachlówka ftalowa modyfikowana do płyt pilśniowych jest oparta na spoiwie złożonym z roztworu żywicy ftalowej i stopu olejno-iywicznego w rozpuszczalnikach organicznych. Symbol 3242-489-010. Warstwa szpachlówki wysycha w normalnych warunkach w ciągu 12 godz. Odznacza się dobrą przyczepnością do płyt pilśniowych po ich przeszlifowaniu bez gruntowania, Stosuje się ją pod emalie syntetyczne o symbolu 3269-221-XXO. Szpachlówkę nanosi się przez 2-krotne polewanie po rozcieńczeniu benzyną do lakierów do lepkości 40-45 s.

– 3. Kity szpachlowe ftalowe kopolimeryzowane, styrenowane są oparte na roztworze żywicy ftalowej styrenowanej i ftalowej z dodatkiem środków przeciw kożuszeniu. Symbol 3341-701-XXO, kolory: biały, czerwony tlenkowy. Warstwa kitu wysycha w ciągu 6 godz. Daje powłokę twardą, o dobrej przyczepności do podłoża, łatwo szlifo- walną na mokro przy użyciu nafty. Stosuje się go do wyrównywania podłoża zagruntowanego podkładem ftalowym styrenowanym o symbolu 3331- -701-XXO. Kit nanosi się dwukrotnie szpachlą, warstwami po 0,3 mm. Stosuje się pod emalie ftalowe styrenowane 3361-701-XXO. Do rozcieńczania kitu stosuje się rozcieńczalnik o symbolu 8123-701-000.

– 4. Kity szpachlowe celulozowe ogólnego stosowania są oparte na splastyfikowanym roztworze nitrocelulozy w mieszaninie estrów kwasu octowego, alkoholi i węglowodorów aromatycznych. Symbol 4141-361-XXX, kolory: biały, szary jasny, żółty jasny, czerwony tlenkowy. Warstwa kitu o grubości 0,3 mm wysycha w czasie 40 min, łatwo szlifowalna na mokro i z naftą. Stosuje się na podłoże zagruntowane, do wyrównania wgłębień za pomocą szpachli, a po rozcieńczeniu rozcieńczalnikiem nitro o symbolu 8131-361-000, również natryskiem jako szpachlówkę.

– 5. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowa- n i a jest oparta na spoiwie, jak do kitów celulozowych. Symbol 4142- -361-XXX, kolory: biały, szary, czerwony, tlenkowy. Warstwa szpachlówki wysycha w ciągu 40 min, po wyschnięciu jest podatna na szlifowanie. Szpachlówkę nakłada się przez natrysk na powierzchnie zagruntowane. Do natrysku rozcieńcza się rozcieńczalnikiem, jak do kitów, do lepkości 35 s.

– 6. Gruntoszpachlówka chemoutwardzalna na drewno, biała na spoiwie z żywic karbamidowych i ftalowej oraz rozpuszczalników organicznych. Symbol 7333-421-010. Stosuje się jq z dodatkiem 5,5% utwardzacza o symbolu 8221-421-000 na podłoże nie- gruntowane pod emalie chemoutwardzalne. Żywotność z utwardzaczem wynosi 4 godz. Nanosi się jq pędzlem lub pistoletem po rozcieńczeniu rozcieńczalnikiem o symbolu 8153-000-000. Do pędzla stosuje się lepkość 45-50 s, a do pistoletu – 30-35 s. Warstwa gruntoszpachlówki wysycha w ciągu 24 godz. Po wyschnięciu jest twarda i dobrze się szlifuje, o dobrej przyczepności do podłoża.

– 7. Gruntoszpachlówki epoksydowe bezrozpusz- czalnikowe sq oparte na roztworze żywicy epoksydowej w reaktywnej cieczy z dodatkiem fenolu. Symbol 7433-264-XXX, kolory: biały, czerwony tlenkowy. Przed użyciem miesza się je ze specjalnym utwardzaczem. Żywotność z utwardzaczem wynosi 1,5 godz. Do celów ogólnego stosowania używa się mieszaniny: 50 cz. gruntoszpachlówki i 50 cz, utwardzacza, a do wymalowań chemoodpornych: 65 cz. gruntoszpachlówki i 35 cz. utwardzacza. Gruntoszpachlówkę stosuje się bezpośrednio na podłoże lub po zagruntowaniu farbą epoksydową. Jest odporna na ługi, smary, kwasy. Nanosi się ją szpachlą, a po rozcieńczeniu rozcieńczalnikiem do wyrobów epoksydowych do lepkości 20 s również pistoletem natryskowym. Czas wysychania w temperaturze otoczenia wynosi 24 godz., a w podwyższonej temperaturze, do 80CC – 2 godz. Powłokę gruntoszpachlówki pokrywa się emaliami epoksydowymi.

– 8. Kity szpachl owe epoksydowe mają skład, właściwości i stosowanie podobne, jak gruntoszpachlówki epoksydowe. Nanosi się je wyłącznie szpachlą w dość grubych warstwach.

Poza omówionymi kitami i szpachlówkami stosowanymi i produkowanymi w kraju mogą być szpachlówki oparte na innych żywicach i spoiwach syntetycznych, jak np. na żywicach poliestrowych lub poliuretanowych. Do nanoszenia szpachlówek poza omówionymi sposobami stosuje się specjalne urządzenia, walce do szpachlowania itp. Do suszenia warstw szpachlówki, poza suszeniem w warunkach naturalnych, stosuje się także specjalne suszarki o promieniowaniu podczerwonym, UV itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>