Oczyszczanie powietrza

Równie skutecznym środkiem w walce z elektrycznością statyczną jest neutralizacja ładunków w miejscu ich powstawania. Można to uzyskać przez podwyższenie przewodności elektrycznej trących się powierzchni i jonizację powietrza w pobliżu miejsc gromadzenia się ładunków elektrycznych. Neutralizatory muszą być zamocowane we właściwych miejscach na obrabiarce i odpowiednio uziemione.

Oczyszczanie powietrza. Wydalanie szkodliwych dla zdrowia substancji poza obręb pomieszczeń produkcyjnych chociaż stwarza prawidłowe warunki pracy w lakierniach, nie rozwiązuje ostatecznie problemu, powoduje bowiem zanieczyszczenie atmosfery otoczenia, a tym samym może naruszać przepisy dotyczące ochrony środowiska. Normy dotyczące zanieczyszczenia otaczającego powietrza są bardzo ostre i nie mogą przekraczać 0,2-1,5 mg związku toksycznego na 1 m3. W przypadku przekraczania tych norm zachodzi konieczność oczyszczania usuwanego do atmosfery powietrza i stosowania urządzeń do ochrony środowiska. Dotychczas stosowane w kraju metody oczyszczania powietrza wydalanego z kabin to przede wszystkim system filtrów wodnych. System ten jest jednak mało skuteczny i nadaje się głównie do wymywania części stałych materiałów lakierniczych. Rozpuszczalniki sq w małym stopniu wiązane przez wodę. Poza tym powstaje nowy problem oczyszczania ścieków. Bardziej nowoczesne i skuteczne sposoby oczyszczania powietrza z par rozpuszczalników stosowane za granicą są następujące:

– 1) spalanie płomieniowe (rys. 134),

– 2) spalanie katalityczne (rys. 135),

– 3) adsorpcja na węglu aktywnym (rys, 136).

Oczyszczanie wydalanego powietrza jest połączone z dodatkowymi kosztami, które na 1000 m3 powietrza usuwanego z kabin, po odliczeniu wartości odzyskanych rozpuszczalników lub ciepła ze spalania, wynoszą ok.:

– 24 zł przy spalaniu płomieniowym,

– 9 zł przy spalaniu katalitycznym,

– 3 zl przy adsorpcji na węglu (39),

Zagrożenie pożarowe i wybuchowe w lakierniach. Większość stosowanych materiałów lakierniczych należy do I lub II klasy niebezpieczeństwa pożarowego. W pierwszej klasie mieszczą się wyroby zawierające w swoim składzie rozpuszczalniki o temperaturze zapłonu do 21°C,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>