Lokalne warunki pracy

Lokalizacja pomieszczeń sanitarnych i socjalnych – jak najbliżej większości stanowisk roboczych. To samo dotyczy pomieszczeń warsztatowych i pomocniczych, jak np. magazynów podręcznych itp.

Stan podłogi powinien być nienaganny. Podłoga powinna być równa i czysta. Szczególnie drogi transportowe muszą być równe i łatwo przejezdne. Z dróg należy usunąć wszystkie przedmioty utrudniające transport i ruch pieszy.

Przerwy w pracy powinny być przeznaczone wyłącznie na usunięcie zmęczenia i regenerację sił pracownika. Zaopatrzenie w napoje, mleko itp., jest konieczne, szczególnie w okresach letnich. Woda powinna być lekko słodzona, mleko należy stosować jako odtrutkę i pić małymi porcjami w ciągu dnia pracy.

Lokalne warunki pracy wpływają na wzrost wydajności pracy i ograniczają zmęczenie pracownika. Przestrzeń operacyjna powinna być wystarczająca do wykonywania swobodnych ruchów, ułożenia obrabianych elementów i ich odbioru po wykonaniu operacji oraz do rozmieszczenia przedmiotów, narzędzi i urządzeń związanych z wykonywaną pracą. Narzędzia i urządzenia powinny być usytuowane wokół miejsca pracy, w pobliżu pracownika i zawsze w tym samym miejscu w celu wytworzenia automatyzacji ruchów pracownika.

Oświetlenie indywidualne stanowiska jest niezależne od oświetlenia ogólnego. Powinno być rozwiązane w ten sposób, aby światło było rozproszone, nie rażące, podać z lewej strony pracownika, a na ruchome części maszyny nie może padać cień.

Hałas na stanowisku naieży odpowiednio wyciszać przez stosowanie podkładek wyciszających, izolacji dźwiękochłonnej, obudów maszyn, ekranów itp.

Polecenia bhp powinny być przemyślane i bezwzględnie wykonywane przez pracownika

Nawierzchnia podłogi wokół stanowiska musi spełniać te same warunki, jak nawierzchnia ogólna. Poza tym należy stosować odpowiednie zabezpieczenia przed elektrycznością statyczną, poślizgiem.

Czystość i porządek jest nieodzownym warunkiem dobrej organizacji stanowiska, jak i całej hali. Wygoda obsługi powinna być zapewniona w maksymalnym stopniu. Przy obsłudze stanowiska pracownik nie powinien się nadmiernie skręcać i wyginać. Ruchy robocze powinny być krótkie i równomierne, a ich ilość organiczona do niezbędnych.

Polecenia bhp powinny być przemyślane i bezwzględnie wykonywane przez pracownika. Przygotowanie zawodowe pracownika nie powinno budzić jakichkolwiek wątpliwości, a braki w wyszkoleniu powinny być uzupełnione.

Wyposażenie techniczne niezbędne do wykonywania czynności technologicznych powinno być kompletne, tzn. zawierać wszystkie niezbędne urządzenia, narzędzia i przybory. Całe wyposażenie powinno być w nienagannym stanie. Dotyczy to zarówno urządzeń produkcyjnych, jak też i urządzeń transportowych, kontrolno-pomiarowych, urządzeń z zakresu bhp. Poza tym każde stanowisko powinno być wyposażone w instrukcję obsługi oraz instrukcję bhp i ppoż. Całe wyposażenie stanowiska powinno być tak rozmieszczone, aby zapewniało racjonalne korzystanie w czasie pracy. Do wyposażenia technicznego należy również odzież ochronna i inne zabezpieczenia przed ujemnymi skutkami pracy. Wyposażenie stanowiska zależy od stopnia mechanizacji pracy. Przy pracach ręcznych i nie zmechanizowanych przeważnie w sktad wyposażenia wchodzi więcej przedmiotów, narzędzi i urzqdzeń. Przy procesie zmechanizowanym wyposażenie stanowi niekiedy tylko pulpit sterowniczy.

Sposób zaopatrywania i obsługi stanowi zasadniczy zespół elementów organizacji

Od sprawnego zaopatrywania i obsługi zależy działanie zarówno pojedynczego stanowiska, jak i całego ich zespołu. Podstawową sprawą jest dostarczenie na stanowisko odpowiedniej dokumentacji z takim wyprzedzeniem, aby pracownik mógł się z nią dokładnie zapoznać przed rozpoczęciem pracy. Następną sprawą jest dostarczenie na stanowisko odpowiednich narzędzi i przyrządów oraz materiałów produkcyjnych i pomocniczych, tj. wykańczanych elementów i materiałów lakierniczych, bądź past, papieru itp. Zaopatrywanie stanowisk odbywa się na podstawie dziennych planów pracy i powinno być wykonywane przez odpowiednio zorganizowaną służbę. Również ustawienie maszyn i regulowanie urządzeń, zakładanie narzędzi itp. powinno być przeprowadzone przez odpowiednią służbę przed zmianą roboczą. Robotnik wykonujący pracę czynności te przeprowadza tylko w przypadkach koniecznych. Do ewentualnego usuwania odpadów, smarowania i konserwacji maszyny oraz utrzymania czystości na stanowisku w nowoczesnym procesie przywiązuje się dużą wagę. Czynności te w zależności od rodzaju stanowiska wykonuje pracownik obsługujący je bądź pracownicy obsługi.

Wyplata zarobków oraz załatwianie spraw osobowych powinny być tak zorganizowane, aby nie odrywały pracownika od pracy. Na każdego specjalistę powinien być zatrudniony pracownik pomocniczy zapoznany z pracą na danym stanowisku, aby mógł je obsłużyć w przypadku choroby czy wypadku losowego danego pracownika.

Nowoczesne stanowiska w dziale wykańczalni przekazuje się następnej zmianie przeważnie bez zatrzymywania maszyn lub urządzeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>