Schematy procesów technologicznych lakierowania i malowania

– Powloką lakierowa na drewnie spełnia dwie zasadnicze funkcje:

– 1) ochronnq, polegającą na zabezpieczeniu drewna przed działaniem czynników zewnętrznych, takich jak czynniki atmosferyczne, woda, światło, kurz, gazy i pary agresywne, środki myjące, temperatura itp., a także przed uszkodzeniami mechanicznymi

– 2) dekoracyjną, gdyż powłoki kryjące nadają powierzchni malowanego drewna barwę, połysk, mat, itp,, powłoki przezroczyste podkreślają cechy anatomicznej budowy oraz nadają połysk, ewentualnie różny stopień matu.

Stopień spełniania wymienionych funkcji zależy od dokładności wykonania i trwałości powłoki. Chodzi o to, aby powłoka zachowała swoje właściwości przez możliwie najdłuższy okres czasu. Dotyczy to zarówno wyglądu powłoki, jak i jej struktury.

Na właściwości ochronne i dekoracyjne powłoki ma wpływ wiele czynników związanych z jej wykonaniem, a na trwałość – również warunki eksploatacji. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na jakość i trwałość powłoki są:

– 1) jakość i dobór użytych materiałów,

– 2) jakość przygotowania materiałów,

– 3) jakość przygotowania podłoża,

– 4) warunki technologiczne wykonania powłoki,

– 5) stopień wysuszenia lub utwardzenia poszczególnych warstw i stopień końcowego wysuszenia oraz utwardzenia powłoki przed jej dalszym uszlachetnieniem lub oddaniem do eksploatacji,

– 6) stopień i jakość uszlachetnienia powłoki.

Jakość i dobór użytych materiałów obejmuje wybór właściwych grup materiałów, jakość tych materiałów w ramach danej grupy, a także dobór materiałów na poszczególne warstwy powłoki. Zwią- zane jest to z tym, że inne właściwości materiałów sq niezbędne na pierwsze warstwy, gdzie najważniejsza, cecha jest dobra przyczepność do podłoża, inne właściwości na warstwy pośrednie, a jeszcze inne na warstwy zewnętrzne. Wspólną właściwością materiałów użytych na poszczególne warstwy powłoki jest dobra przyczepność poszczególnych warstw do siebie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>