Monthly Archives Maj 2015

Asortyment farb i emalii chemoutwardzalnych

– 1. Podkład na stolarkę budowlaną biały (7331-471-010) służy do malowania stolarki budowlanej jako grunt pod emalie chemo- utwardzalne (7360-471-010). Podkład stosuje się z dodatkiem 8% utwardzacza do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno (8221-421-000). Nakłada się go jedną lub dwiema warstwami przez natrysk lub polewanie po rozcieńczeniu rozcieńczalnikiem (8153-000-000) do lepkości 25-35 s przy natrysku oraz 35-50 s przy polewaniu. Podkład można nakładać także pędzlem. Daje powłoki twarde o dobrej przyczepności do podłoża.

więcej

Temperatura powietrza rozpylającego

Parametry natrysku na gorąco. Niektóre parametry są takie same, jak przy natrysku konwencjonalnym, dotyczy to np. ciśnienia powietrza, jego zużycia na godzinę, średnicy dyszy pistoletu itp. Dlatego też parametry te zostaną pominięte.

więcej

Malowanie emaliami nitrocelulozowymi drewna litego

Emalie nitrocelulozowe nie wykazują należytej przyczepności do drewna i dlatego nie powinny być nigdy nakładane bezpośrednio na surowe drewno, a zawsze na drewno odpowiednio zagruntowane, W praktyce często zachodzi konieczność wykonania malowania różnego rodzaju elementów bez stosowania pracochłonnego procesu, czyli bez szpachlowania oraz szlifowania i polerowania powłoki, np. przy malowaniu na dowolny kolor elementów mebli wykonanych z drewna bukowego. Stosuje się wówczas tzw. uproszczony sposób malowania. Zestaw materiałów:

więcej

Laminaty – właściwości i zastosowanie

Laminatami w stolarstwie są nazywane cienkie tworzywa warstwowe stosowane jako materiały okładzinowe do oklejania płyt stolarskich, wiórowych, paździerzowych, a niekiedy sklejki. Zewnętrzna powierzchnia laminatów jest gładka, jednobarwna lub wielobarwna o dowolnych wzorach, a często z rysunkiem dowolnego gatunku drewna. Krajowy produkt tego rodzaju występuje pod nazwg Unilam. Laminaty otrzymuje się przez sprasowanie na gorgco pod wysokim ciśnieniem kilku warstw papierów nasyconych źywicg syntetyczna. Jako nośnik żywicy stosuje się specjalny papier siarczanowy. Jako żywice sq używane żywice termoutwardzalne, głównie mocznikowe lub melaminowo-formaldehydowe. Liczba równocześnie prasowanych papierów zależy od żądanej grubości laminatu. Ciśnienie prasowania wynosi powyżej 70 kG/cm2, a temperatura – 130- 180°C. Laminaty krajowe mają przeważnie grubość 1,4 mm, a mogg być grubsze, szerokość 126 i 131 cm, a długość 280 cm. Zewnętrzna powierzchnia la- minatu może być z połyskiem lub matowo. Produkuje się 3 rodzaje Uni- lamu, a mianowicie:

więcej

Produkcja mikrooklein

Produkcja mikrooklein została rozwinięta głównie we Francji, gdzie mikrookleiny produkuje firma ,,Le tranchage des bois” w Strasburgu. Gotowy produkt stanowi cienką okleinę o grubości 0,2-0,4 mm, naklejoną na podłoże z cienkiej tkaniny bawełnianej. Łączna grubość gotowego produktu wynosi 0,4-0,6 mm. Produkt ten znajduje we Francji zastosowanie głównie w produkcji skrzynek radiowych i telewizorowych oraz do dekoracji ścian. Poza tym jest eksportowany do USA. We Francji produkcja mikrooklein stanowiła w 1969 r. ok. 3% ogólnej produkcji oklein. Przykłady różnych wzorów mikrooklein produkcji ww. firmy przedstawia fot. IV. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej wytwarzaniem produktów zbliżonych do mikrooklein zajmuje się kilka firm. Ich produkty to np. Flexwood – okleina drewniana o grubości 0,3 mm, naklejona na tkaninę bawełnianą, używana głównie w budownictwie, lub Furnafex – składający się z trzech warstw: środkową warstwę stanowi cienka okleina zespolona z jednej strony z cienką folią metalową, a z drugiej strony z błoną z tworzywa sztucznego.

więcej

Imitacja metodq drukowania

Imitacja metodą drukowania naieży do najbardziej nowoczesnych metod imitacji drewna. W metodzie tej zostały wykorzystane nowoczesne rota- cyjne maszyny drukarskie i nowoczesne $zybkoschnqce wielokolorowe farby drukarskie. Dzięki temu metoda ta odznacza się bardzo duiq wydajnością i wysoką jakością imitacji drewna. Poza tym metoda ta z uwagi na całkowitą mechanizację procesu nanoszenia rysunku drewna pozwala na włączenie stanowiska imitacji do linii produkcyjnych wykańczania lub sprzężenia linii nanoszenia rysunku z liniami ostatecznego lakierowania i uszlachetniania powłoki. Z powyższego wynika, że omawiana metoda imitacji znajduje zastosowanie tylko w dużych zakładach o seryjnej produkcji, produkujących wyroby o dużych, płaskich powierzchniach.

więcej

Lakierowanie lakierem poliestrowym parafinowym cz. II

Nanoszenie lakieru. Przygotowane roztwory A i B wlewa się do odpowiednich zbiorników zespołów polewających. Roztwór B wlewa się do zbiornika układu polewającego od strony wlotowej, a roztwór A – od strony wylotowej. Przy odwrotnym układzie uzyskuje się nieco gorsze rozłożenie parafiny na powierzchni, a więc gorszy efekt. Szczeliny wypływowe polewarki i prędkość przenośnika należy tak wyregulować, aby ilość nanoszonego lakieru z każdej głowicy wynosiła 120-130 g/m2. Należy przy tym utrzymać stałą temperaturę lakieru 20-22°C, Polane elementy przenosi się w pozycji poziomej na półki dobrze spoziomowanych wózków do zżelowania. Czas żelowania powinien wynosić 16-20 min. Drugie polanie powinno nastąpić we właściwym czasie, tj. kiedy lakier na polanej powierzchni zacznie żelować, co poznaje się przez dotknięcie palcem (ciągnący się odlep). Przy za wczesnym polaniu lakier będzie spływał na boki elementu, a przy zbyt późnym poszczególne warstwy nie połączą się w sposób trwały.

więcej

Nanoszenie aerozolowe

Urządzenie pracuje tarczą o średnicy 115 mm, z nałożonym papierem ściernym. Urządzenie waży tylko 1,5 kg. Tarcza jest napędzana silnikiem jednofazowym o mocy 280 W. Tarcza wykonuje 7200 obr/min, co zapewnia dobre warunki szlifowania i niezamulania papieru.

więcej

Materiały do barwienia i bielenia drewna cz. II

Barwniki kwasowe sqto przeważnie sole sodowe lub wapniowe kwasów sulfonowych barwników nitrozowych, azowych, nitrowych i innych. Zawierajg charakterystyczne grupy -S03H, -COOH i -OH rozpuszczajg się dobrze w wodzie, dajqc malq czqsteczkę w roztworze. Barwniki tej grupy stosuje się w roztworach lekko kwaśnych, po zakwaszeniu kwasem siarkowym, octowym lub mrówkowym. Niekiedy stosuje się dodatek soli glauberskiej lub środków powierzchniowo czynnych. Drewno można barwić nimi również bez jakichkolwiek dodatków. Barwniki kwasowe odznaczajg się żywymi odcieniami barwy.

więcej

Technologia lakierowania i jej przebieg

– 1. Oszlifowane i odpylone, suche i czyste powierzchnie drewna nasyca się równomiernie pokostem przy użyciu pędzla, przez zanurzanie, lub przez natrysk itp.

więcej