Temperatura powietrza rozpylającego

Parametry natrysku na gorąco. Niektóre parametry są takie same, jak przy natrysku konwencjonalnym, dotyczy to np. ciśnienia powietrza, jego zużycia na godzinę, średnicy dyszy pistoletu itp. Dlatego też parametry te zostaną pominięte.

Wykańczana powierzchnia powinna być przygotowana normalnie i mieć temperaturę w granicach 20-30°C. Przy zbyt niskiej temperaturze powierzchni występuje gorsza rozlewność materiału, a przy zbyt wysokiej może wystąpić także pęcherzenie powłoki.

Temperatura powietrza rozpylającego. Natrysk na gorąco można prowadzić przy użyciu ogrzanego i zimnego powietrza (temperatura ok. 22°C). Przy odpowiednim doborze właściwości rozpylanego materiału zarówno jeden, jak i drugi sposób może dać dobre wyniki. Przy zastosowaniu podgrzanego powietrza szybkość parowania rozpuszczalników jest większa niż przy użyciu powietrza zimnego i z tego powodu rozpylany podgrzanym powietrzem materiał powinien zawierać więcej wyżej wrzących rozpuszczalników, i odwrotnie, rozpylany zimnym powietrzem materiał powinien zawierać więcj niskowrzących rozpuszczalników. Jeśli chodzi o temperaturę podgrzanego powietrza, to nie powinno się przekraczać temp. 55°C. Przekroczenie, zwłaszcza znaczne, tej temperatury powoduje pogorszenie się rozlewności materiału oraz tendencje do pęcherzenia.

Rozkład temperatur w strumieniu natryskowym przy różnych temperaturach wyjściowych rozpylanego lakieru, natryskiwanego z odległości 20 cm, przedstawia wykres na rys. 5ó. Z wykresu wynika, że chociaż różnice temperatur przy wyjściu materiału z pistoletu są duże, to różnice temperatur materiału padającego na wykańczaną powierzchnię są niewielkie. W każdym przypadku po wyjściu materiału z pistoletu następuje jego gwałtowne ochłodzenie na skutek rozprężającego działania powietrza. Przy natrysku zimnym lakierem, o temp. 24°C, spadek temperatury dochodzi nawet do 12cC, z tym, że następnie temperatura rozpylonego lakieru podnosi się do ok. 18°C (krzywa J). Tak duże oziębienie strumienia lakieru może powodować nawet pewne wady powłoki (bielenie), jeżeli przy natrysku na zimno będzie zbyt niska temperatura otoczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>