Daily Archives 05/23/2015

Technologia malowania farbami specjalnymi

Przygotowanie podłoża i materiałów jest takie same, jak przy wykańczaniu farbami ognioochronnymi. Z asortymentu malowanych materiałów należy wyłączyć porowatą płytę pilśniową. Proces malowania ma następujący przebieg:

więcej

Wyroby chemoutwardzalne

Lakiery i inne wyroby chemoutwardzal- ne stanowią stosunkowo nową grupę wyrobów lakierowych. Pojęcie wyroby chemoutwardzalne odnosi się do wyrobów poliestrowych, poliuretanowych itp,, które z uwagi na to, że dają powłoki o specyficznych właściwościach zostały wyodrębnione w oddzielne grupy. Obecnie zostanie podana charakterystyka wyrobów opartych na żywicach aminowych (żywice mocznikowe i melaminowe, plastyfikowane żywicami ftalowymi). Roztwory tych żywic pod wpływem kwaśnych katalizatorów naniesione na podłoże ulegają dalszej polikondensacji oraz usieciowaniu (utwardzanie) w temperaturze pokojowej. Charakterystyczną cechą wyrobów chemoutwardzalnych opartych na żywicach aminowych jest stosunkowo krótki czas utwardzania (wysychania powłoki) w normalnych warunkach klimatycznych, Czas całkowitego dogłębnego utwardzania powłoki lakierowej może być skrócony przez zastosowanie podwyższonej temperatury suszenia do 55°C, Chemoutwardzalne wyroby lakierowe dają powłoki twarde, odporne na działanie wody i warunków atmosferycznych, na działanie alkoholu, tłuszczów i wielu czynników chemicznych, a przede wszystkim środków myjących i czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym. Dzięki tym właściwościom powłoki wykonane z tych wyrobów są trwałe i praktyczne w użytkowaniu.

więcej

Profil powierzchni różnych materiałów płytowych i drewna

Pomiędzy tymi dwiema wielkościami istnieje zasadniczo prosta zależność. Ze wzrostem głębokości nierówności wzrasta rozpiętość garbów (rys. 20). W przypadku chropowatości powierzchni przewyższającej dopuszczalną poddaje się ją różnej obróbce w zależności od potrzeby, głównie od wymaganej równości i gładkości wykończenia, od rodzaju stosowanych materiałów wykończeniowych itp. Ważniejsze sposoby przygotowania powierzchni podano schematycznie na rys. 21,

więcej

Pasty i płyny do szlifowania i polerowania

Pasty i płyny do szlifowania i polerowania mają za zadanie dalsze (po szlifowaniu papierem ściernym) lekkie szlifowanie i wyrównywanie powłoki, a następnie jej wygładzenie i wywołanie połysku. Zasadniczymi składnikami past są środki szlifujące w postaci drobnoziarnistych proszków zawieszonych w emulsjach, przeważnie wodno-olejowych, niekiedy wodno-woskowych, z dodatkiem rozpuszczalników organicznych. Płyny zawierają inny środek szlifujący i dodatek rozpuszczalników organicz- nych oraz żywic, których zadaniem jest delikatne powierzchniowe rozmiękczanie powłoki i zalewanie rys pochodzących od szlifowania papierami i pastą. Rozmiękczanie powłoki zachodzi częściowo pod wpływem działania płynu, a częściowo pod wpływem ciepła na skutek tarcia tkaniny, w postaci taśmy, tamponu lub krążków, o polerowaną powłokę. Te dwa czynniki powodują ostateczne wyrównywanie i wygładzanie powłoki oraz wywoływanie połysku. Asortyment krajowych past i płynów do szlifowania i polerowania jest dość ubogi i z tego powodu przemysły używające farb i lakierów korzystają często z analogicznych materiałów pochodzących z importu. Do takich materiałów należy np. drobnoziarnista pasta do szlifowania NH3.

więcej

Wstępna kondensacja okleiny

Krajowa produkcja okleiny sztucznej pod nazwą „Tetafol” ruszyła w 1972 r. Krajowe okleiny sztuczne Tetafo! charakteryzują się następującymi właściwościami i parametrami naklejania: gramatura papieru stopień nasycenia żywicą wilgotność przyczepność powłoki lakieru poliestrowego temperatura prasy półkowej temperatura prasy taktowej czas prasowania dla prasy półkowe] 240-360 s czas prasowania dla prasy taktowej 45-60 s

więcej

Octany

Octan etylu powoduje lekkie podrażnienie oczu, nosa, gardła i tchawicy. Działanie na skórę może powodować stany zapalne i wypryski. Octan butylu powoduje oszołomienie, łzawienie, drapanie w gardle i kaszel oraz pieczenie oczu.

więcej

Nanoszenie materiału przy natrysku hydrodynamicznym

Rodzaj dyszy dobiera się więc w zależności od rodzaju rozpylanego materiału, od rodzaju i wielkości pokrywanej powierzchni, grubości nakładanej warstwy itp. Do materiałów pigmentowanych, szczególnie o grubszym ziarnie pigmentu, stosuje się większą średnicę dyszy niż do materiałów bezpigmentowych lub o drobnym ziarnie. Przy nakładaniu materiału na duże powierzchnie stosuje się większe dysze i o większym kącie natrysku. Również przy konieczności uzyskania grubszej warstwy należy stosować dysze większe,

więcej

Przygotowanie wyrobów dwuskładnikowych

Po wymieszaniu i ewentualnym przefiltrowaniu materiału należy oznaczyć jego lepkość za pomocą kubka Forda o średnicy dyszy wypły- wowej 4 mm, po czym należy go rozcieńczyć do lepkości roboczej wymaganej instrukcją dla danego materiału i metody nanoszenia. Do rozcieńczania należy użyć właściwego rozcieńczalnika o temp. 20J:2°C. Rozcieńczanie należy przeprowadzać stopniowo, dodajqc rozcieńczalnik przy ciqgłym mieszaniu. Po przygotowaniu należy przeprowadzić próbę technologiczng nanoszenia materiału na podłoże w celu ustalenia właściwych parametrów pracy i określenia technologicznych właściwości materiału i prawidłowości jego przygotowania. Nie należy przy tym zapominać, że właściwości materiału w czasie produkcji sq nastawiane nie tylko w zależności od wymagań dotyczqcych jakości powłoki, ale także metody nanoszenia. Materiały przeznaczone do elektrostatycznego natrysku wymagają poza tym sprawdzenia oporu właściwego, który powinien zawierać się w granicach 106-107 Q cm, oraz temperatury zapłonu, która powinna być wyższa niż 21°C.

więcej