Wyroby poliestrowe

Wyroby poliestrowe do wykańczania mebli zostały wprowadzone po okresie stosowania lakierów nitrocelulozowych. Dzięki temu, że w stosunku do poprzednich odznaczają się wielu cennymi właściwościami, szybko zdobyły rynek meblarski, Cenne właściwości lakierów poliestrowych odnoszq się zarówno do wyglqdu estetycznego powłoki, trwałości w użytkowaniu, jak też i dogodności w technologii stosowania. Z ważniejszych zalet lakierów poliestrowych i utworzonych z nich powłok należy wymienić:

– 1) dużq zawartość substancji błonotwórczych (ok, 94°/o),

– 2) szybkość wysychania i utwardzania nałożonej warstwy,

– 3) ekonomikę stosowania – obniżenie kosztów robocizny i kosztów materiałowych, skrócenie cyklu produkcyjnego z możliwością dalszego skracania,

– 4) odporność powłok na ścieranie,

– 5) odporność powłok na działanie wody i podwyższonej temperatury,

– 6) odporność powłok na działanie rozpuszczalników organicznych,

– 7) podatność powłok na szlifowanie i polerowanie.

Nienasycone żywice poliestrowe stanowiq grupę polimerów od- znaczajqcych się dużq reaktywnościq (28). Wszystkie polimery charakte- ryzujq się budowq Rj-O-CO-R2 dla najważniejszych nienasyconych żywic Rt to zasadniczo nasycone polialkohole (najczęściej glikole), a R2 – nasycone i nienasycone kwasy dwukarboksylowe. W reakcji polikonden- sacji ww. substratów w zależności od warunków tworzq się krótsze lub dłuższe makroczqsteczki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>