Daily Archives 07/18/2017

Opis stanowiska drukarki

Stanowisko pracy w zależności od rodzaju wykonywanej czynności i stopnia mechanizacji może być obsługiwane przez jednego, dwóch lub więcej ludzi. Dla każdego stanowiska powinien być sporządzony szkic z zaznaczeniem rozmieszczenia miejsc pracy, maszyn, urządzeń oraz odległości. Do tego powinien być dołączony szczegółowy opis postępowania czy instrukcja. Przykłady oznaczeń stosowanych na szkicach organizacyjnych przedstawiono na rys. 130, a przykłady rozmieszczenia urządzeń, obsługi i materiału obrabianego dla wybranych stanowisk wg CORM – na rys. 131 i 132.

więcej

Okleinowanie wąskich płaszczyzn

W czasie mechanicznej obróbki oklejonych elementów należy zachować daleko posuniętą ostrożność, aby nie zostały porysowane i przy układaniu nie dostały się pomiędzy elementy obce ciała (wióry, trociny Itp.). Elementy układa się w stos dokładnie spoziomowany, równo jeden na drugim. Elementy przekłada się paskami papieru falistego o szer. 3-4 cm w odstępach co 40 cm.

więcej

Minimalna długość oklein

Z przytoczonej charakterystyki oklein wynika wielkie bogactwo rysunku drewna i olbrzymie zróżnicowanie barw. Należy dodać, że poza omówionymi typami oklein występują inne, pośrednie, które trudno zakwalifikować do jakiegokolwiek typu lub rozgraniczyć niektóre typy. Do tego należy dodać różne możliwości modyfikowania rysunku przez dowolne skrawanie tak płaskie (pod dowolnym kątem do osi pnia), jak też i obwodowe (przez dowolne ustawienie wyrzynka). W grę może wchodzić także możliwość skrawania oklein nożem falistym, jak też i skrawanie oklein z bloków klejonych wg najróżniejszego układu i upodobań artystycznych. Te cechy drewna i nowoczesna technika skrawania dają nieograniczone możliwości wzbogacania rysunku i wykorzystania dekoracyjnych cech anatomicznej budowy drewna.

więcej