Opis stanowiska drukarki

Stanowisko pracy w zależności od rodzaju wykonywanej czynności i stopnia mechanizacji może być obsługiwane przez jednego, dwóch lub więcej ludzi. Dla każdego stanowiska powinien być sporządzony szkic z zaznaczeniem rozmieszczenia miejsc pracy, maszyn, urządzeń oraz odległości. Do tego powinien być dołączony szczegółowy opis postępowania czy instrukcja. Przykłady oznaczeń stosowanych na szkicach organizacyjnych przedstawiono na rys. 130, a przykłady rozmieszczenia urządzeń, obsługi i materiału obrabianego dla wybranych stanowisk wg CORM – na rys. 131 i 132.

Opis stanowiska drukarki. Drukarka pracuje walcami poziomymi i ma trzy zespoły drukujące. Służy do pracy samodzielnej lub do włączenia do linii produkcyjnej przy drukowaniu rysunku na elementach płaskich. Do wyposażenia stanowiska należą wózki półkowe lub odpowiednie stelaże. W szafce narzędziowej powinny się znajdować zlewki, cylindry miarowe, termometry, przybory do rozcieńczania i mierzenia lepko- ści oraz przybory i materiały do mycia i czyszczenia walców. Odpowiednie materiały drukarskie znajdują się w zbiornikach.

Drukarkę obsługuje dwóch pracowników – główny i pomocniczy. Najpierw dostarczają do drukarki wózki – jeden z elementami, a drugi pusty. Wózek z elementami ustawiają po prawej stronie pracownika głównego przy wlocie do drukarki, a wózek pusty po stronie prawej, przy wylocie z drukarki. Następnie uruchamiają maszynę i sprawdzają jej działanie. Pracownik główny pobiera sprawdzone pod względem jakości oraz odpylone elementy i podaje na stół drukarki. Pracownik pomocniczy odbiera zadrukowane elementy i odkłada na półki wózka, sprawdzając jakość nadruku. Zapełniony wózek odstawia do suszenia. Oba wózki są ustawione tak, aby pracownicy wykonywali jak najmniej ruchów. Miejsce do suszenia powinno być zlokalizowane w pobliżu drukarki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>