Wentylacja

Wentylacja stanowi jeden z najbardziej istotnych elementów pomieszczeń wykończeniowych, ważny zarówno dla samego procesu technologicznego, jak i dla zdrowia pracowników oraz ich bezpieczeństwa. W oddziałach wykończeniowych wydzielają się pary cieczy szkodli- we dla zdrowia i łatwo palne, pary te muszą być usunięte poza obręb pomieszczeń. Do tego celu w malarniach i lakierniach projektuje się system wentylacji. System ten składa się z urządzeń nawiewnych i wywiewnych. Wydajność urządzeń nawiewnych powinna być nieco większa od wydajności urządzeń wywiewnych, tak aby w pomieszczeniach istniało niewielkie nadciśnienie. Powietrze doprowadzane do pomieszczeń lub bezpośrednio do urządzeń produkcyjnych musi być dokładnie oczyszczone i ogrzane, szczególnie w okresach chłodnych, oraz mieć właściwą wilgotność wymaganą procesem technologicznym. Dopływ powietrza do pomieszczeń i odpowiednie urządzenia klimatyzacyjne instaluje się u góry, przeważnie pod sufitem, z jednej strony hali, a odpływ u dołu w podłodze lub nieco powyżej podłogi, po drugiej stronie podłużnej osi hali. W przypadku doprowadzania powietrza bezpośrednio do urządzeń technologicznych rozwiązania mogą być różne, zależnie od konstrukcji urządzenia i warunków technologicznych. Każde urządzenie lub każde stanowisko, gdzie wytwarza się znaczna ilość par rozpuszczalników powinno mieć własną wentylację wyciągową (polewarki, walce lakiernicze, kabiny lakiernicze, wanny do zanurzania itp.). Nawet wózki ze świeżo po- lakierowanymi elementami i elementami odkładanymi po po|akierowa- niu powinny mieć daszki lub ekrany z wyciągową wentylacją, najlepiej u dołu lub z boku. Suszarnie do suszenia powłok zazwyczaj są wyposażone we własną wentylację nawiewną i wyciągową tak, że po załadowaniu do suszarni pary odparowywanych rozpuszczalników nie wydostają się do hali produkcyjnej, a są usuwane na zewnątrz pomieszczeń. Dotychczas nie rozwiązany problem dotyczył głównie zlokalizowania par rozpuszczalników w miejscach, gdzie ich powstaje najwięcej, a więc przy polewarkach, wannach, wózkach z polakierowanymi elementami itp. Te miejsca stanowiły źródła zanieczyszczenia powietrza w całej hali produkcyjnej. Wydaje się jednak, że ten problem rozwiązuje urządzenie wg projektu wynalazczego (31) przedstawione na rys. 18. Temperatura po-

więcej

Warunki naprasowywania płyty

Z zakresu tego rodzaju folii firma Herberts rozporządza asortymentem dwóch folii pod nazwą Surfatex i Preglas. Su rfatex jest oparty na dość grubym nośniku w postaci papierowej taśmy przesyconej nienasyconą żywicą poliestrową z użyciem folii oddzielającej.

więcej

Urządzenie przenośne do natrysku hydrodynamicznego zimnym lakierem

Wymienione zespoły, tworzące całość, są osadzone na pokrywie zbiornika na materiał malarsko-lakierniczy, o pojemności 30 I. Rozwiązanie takie pozwala na umieszczenie urządzenia na dowolnym zbiorniku z zachowaniem warunku, że zanurzenie części ssącej pompy nie przekracza 25 cm. Rura ssąca w miarę potrzeby może być przedłużana. Opisane urządzenie ma następującą charakterystykę techniczną: maksymalna wydajność pompy, l/h ok. 160 wydajność lakierowania, m2/h 100-180 maksymalne ciśnienie powietrza napędzającego, at 6 maksymalne zużycie powietrza, m3/h 12 przełożenie 30 : 1 maksymalne ciśnienie wywierane na materiał, at 180 pojemność zbiornika, I 30 masa urządzenia, kg 26

więcej

Typy suszarek cz. II

Suszarki tunelowe przeważnie składają się z wielu segmentów. Na całej długości suszarki wyróżnia się odcinki charakteryzujące się odmiennymi warunkami suszenia, tj. temperaturą i ruchem powietrza. Poszczególne odcinki mają często własną wentylację. Przeważnie temperatura suszenia stopniowo wzrasta w miarę oddalania się od wlotu do tunelu. Niekiedy w całym tunelu panuje jednakowa temperatura i jeden przeciwprgdowy ruch powietrza czasami poprzeczny. Tunele takie służą do dosuszania powłok przed ich dalszą obróbką (rys. 91). Suszarki tunelowe mogą być ogrzewane gorącym powietrzem albo mogą to być suszarki promiennikowe (ultrafiolet, podczerwień, promienie elektronowe). Wymagania w zakresie wentylacji i stężenia par rozpuszczalników są takie same, jak dla suszarek komorowych.

więcej

Suszenie promieniami ultrafioletowymi

Warunki suszenia. Możliwość skracania czasu utwardzania nienasyconych żywic poliestrowych ma olbrzymie znaczenie technologiczne i ekonomiczne. Szybkość utwardzania powłok poliestrowych promieniami U zależy od wielu czynników, w tym głównie od szybkości tworzenia się rodników. Aby pobudzić do reakcji zawarte w żywicy wiązania podwójn nie wystarcza sama energia promieniowania UV, lecz podobnie jak metodzie klasycznej potrzebne są aktywatory. Aktywatory w tym przypadk spełniają rolę naftenianu kobaltowego, a promieniowanie – rolę nad tlenku. Aktywatorami przy utwardzaniu powłok poliestrowych promienia mi UV są związki chemiczne zdolne do pochłaniania promieniowani o określonej długości fali i rozpadania się w wyniku tego na rodniki Rodniki zapoczątkowują reakcję, która przebiega w czterech fazach, a mianowicie:

więcej

Średnica dyszy pistoletu

W przypadku braku takich danych należy stosować następujące zasady: lepkość lakierów nitrocelulozowych i chemoutwardzalnych waha się w granicach od 16 do 35 s lepkość lakierów olejno-żywicznych 25-40 s lepkość farb i emalii 30-50 s lepkość szpachlówek i gruntoszpachlówek 30-60 s

więcej

Sposób oklejania folię samoprzylepna – kontynuacja

Do naklejania folii płyty przygotowuje się przez dokładne szlifowanie, najczęściej na szlifierkach trójwalcowych, stosując papier nr 80- -150. Folie są dostarczane w stanie niepełnego utwardzenia żywicy. Właściwych cech nabierają dopiero po pełnym utwardzeniu. Utwardzenie folii przeprowadza się bezciśnieniowa na pólkach prasy lub w specjalnych komorach. Wstępne utwardzanie folii następuje w temperaturze od 80 do 125°C, całkowite utwardzenie folii – w temperaturze powyżej 125°C.

więcej

Rozcieńczalniki cz. II

Wymienianie i charakteryzowanie wszystkich rozcieńczalników jest niecelowe, ponieważ przy charakteryzowaniu materiałów lakierniczych zawsze się podaje rodzaj rozpuszczalnika, jaki należy użyć. Do podkreślenia tego co zostało powiedziane, w tabl. 18 podano, dla przykładowo scharakteryzowanych rozcieńczalników, porównanie podstawowych właściwości, a na rys. 15 – porównanie krzywych parowania mieszaniny rozpuszczalników i rozcieńczalników w temp. 40°C w zależności od metody nanoszenia materiału lakierniczego (24),

więcej

Reduktory powietrza

Pomimo obecności filtru zasysanego powietrza do zbiornika wchodzi powietrze zawierające pewne ilości pary wodnej, poza tym czyste powietrze przechodząc przez cylinder sprężający zanieczyszcza się dodatkowo drobniutkimi kropelkami i parami oleju stosowanego do smarowania cylindra. Dlatego pomiędzy cylindrem i zbiornikiem powinien być zainstalowany odoliwiacz. Aby usunąć olej z odoliwiacza. od czasu do czasu należy u dołu odoliwiacza odkręcić kurek i spuścić zebrany tam olej. Część oleju i pary wodnej skrapla się w zbiorniku. Dlatego zbiornik powietrza w swojej najniżej położonej części powinien mieć kranik spustowy, który przy ciągłej pracy należy otwierać co 8 godz. w celu spuszczenia skroplin.

więcej

Przygotowanie roztworów barwiących

Przygotowanie roztworów barwiących polega na rozpuszczeniu odważonej wg receptury ilości składników w określonej ilości rozpuszczalnika. Wodne roztwory przygotowuje się przez rozpuszczanie barwnika lub innego środka barwiącego w gorącej wodzie (o temperaturze co najmniej 80°C), po czym roztwór studzi się do temperatury ok. 30°C, dodaje pozostałe składniki i cedzi przez gazę lub gęste sito. Przy stosowaniu jako rozpuszczalników cieczy organicznych barwniki rozpuszcza się na zimno. Większość barwników rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych odznacza się odpornością na działanie dość powszechnie stosowanych lakierów chemoutwardzalnych.

więcej