Rozcieńczalniki i utwardzacze

Rozcieńczalniki. Zgodnie z PN-63/C-0/700 rozcieńczalnik jest to mieszanina rozpuszczalników lub rozpuszczalników i rozcieńczaczy stosowana do rozcieńczania gotowych wyrobów lakierowych w celu doprowadzenia ich do wymaganej lepkości roboczej.

Rozcieńczacz jest to rozpuszczalnik organiczny nie wykazujący właściwości rozpuszczania danej substancji błonotwórczej, dodawany oprócz rozpuszczalnika w celu obniżenia lepkości roboczej wyrobu. wg numeru i symbolu nr 4 nr 5 nr 6 nr 7 nr 8 nr 9

Rozpuszczalnik jest to składnik wyrobów lakierowych wykazujący właściwości rozpuszczania substancji błonotwórczych. Rozróżnia się rozpuszczalniki właściwe, rozpuszczające określony składnik błonotwórczy oraz rozpuszczalniki pośrednie, mające zdolność rozpuszczania określonego składnika błonotwórczego tylko w mieszaninie z innymi rozpuszczalnikami. Ta sama ciecz organiczna może spełniać rolę rozpuszczalnika i rozcieńczalnika w zależności od rodzaju substancji blonotwórczej, np. ksylen jest rozpuszczalnikiem żywic alkidowych, a rozcieńczalnikiem nitrocelulozy, Tak więc skład rozcieńczalników może zależeć od rodzaju użytego spoiwa lakierniczego, a także od żądanych właściwości wyrobu lakierowego, a często również od metody nanoszenia wyrobu lakierowego. Stąd inny jest skład rozcieńczalników np. do wyrobów olejnych niż do wyrobów nitrocelulozowych czy wyrobów chemoutwardzalnych, epoksydowych itp., inny do natrysku na zimno, a inny do natrysku na gorąco, inny także do polewania itp. Uwzględniając szeroki asortyment stosowanych obecnie materiałów lakierniczych, asortyment stosowanych rozcieńczalników jest również znaczny. Rozcieńczalnik ułatwia także naniesienie substancji błonotwórczej i całkowicie odparowuje w czasie suszenia i utwardzania powłoki.

– 1. Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karba- midowych ogólnego stosowania (8124-361-000) stanowi mieszaninę węglowodorów aromatycznych i alkoholi, Dodany w stosunku 1 : 1 nie rozwarstwia i nie wytrąca składników. Dodaje się go porcjami do wyrobów ftalowych, stale mieszając.

– 2. Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych kopo- limeryzowanych styrenowanych (8123-701-000) stanowi mieszaninę węglowodorów aromatycznych. Rozcieńcza wyroby ftalowe styrenowane w stosunku 3 : 1 bez rozwarstwień i wytrąceń składników. Przy rozcieńczaniu podkładów i emalii dodaje się go porcjami, stale mieszając.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>