W przypadku rozlania wyrobu lakierowego..

Magazyn i poszczególne pola składowe powinny być dostosowane do rodzaju opakowań, w jakich są dostarczane wyroby. Do każdego pola i do każdego rodzaju wyrobu powinien być zapewniony dobry dostęp. Niedopuszczalne jest ustawianie wyrobów na drogach dojazdowych i przejściowych magazynu. Każda partia wyrobu powinna być oznaczona wywieszką magazynową zawierającą nazwę wyrobu lakierowego, ogólną ilość, datę dostawy i okres gwarancyjny.

W przypadku rozlania wyrobu lakierowego, np. na skutek uszkodzenia opakowania lub jego przypadkowego otwarcia, miejsce rozlania należy starannie oczyścić, a użyte czyściwo – szmaty, pakuły itp. – usunąć poza obręb magazynu. Do dostawy wyrobów lakierowych sq stosowane różne opakowania w zależności od wielkości zużycia przez odbiorcę, a mianowicie:

– 1) beczki metalowe obręczówki 200 I, beczki typu Durms 200 i 100 I,

– 2) bębny Solkwos 100 I,

– 3) hoboki uniwersalne 25 i 50 I,

– 4) opakowania jednorazowego użycia o poj. 15 i 20 I,

– 5) opakowania małe 0,5 1,0 2,0 2,5 i 5,0 I,

– 6) opakowania szklane – balony 50 i 60 I oraz butelki o różnej pojemności.

Magazyn podręczny powinien być usytuowany w pobliżu lakierni. Przechowuje się w nim materiały w ilościach zapewniających 2-3-dobo- we zapotrzebowanie oraz przygotowuje się materiały do pracy. W magazynie podręcznym następuje więc ogrzanie materiałów do temperatury ok. 20°C, rozlewanie do naczyń roboczych, mieszanie, rozcieńczanie, pobieranie próbek do określania lepkości i innych właściwości materiału. Przed wydaniem materiału do produkcji musi być stwierdzone, że materiał odpowiada wymaganiom stawianym przez proces technologiczny lakierowania. W magazynie podręcznym obowiązują takie same przepisy ppoż., jak w magazynie głównym. Przede wszystkim musi on być oddzielony od pozostałych pomieszczeń ognioodpornymi ścianami. Drzwi łączące magazyn z pozostałymi pomieszczeniami muszą być również ognioodporne. Ponadto magazyn podręczny powinien mieć sprawnie działającą wentylację i być utrzymany w czystości. Wszelkie zżelowane lub zepsute materiały powinny być usunięte poza obręb magazynu, jak również czyściwo użyte do czyszczenia podłogi, narzędzi, naczyń itp.

Pobieranie i przygotowanie materiałów malarsko-lakierniczych do pracy

Materiały malarsko-lakiernicze w czasie składowania, nawet nie przekraczającym okresu gwarancyjnego, mogą ulegać pewnym nieznacznym przemianom, co zależy głównie od rodzaju danego materiału. We wszystkich materiałach pigmentowanych następuje po pewnym czasie nieuniknione osadzanie się pigmentów na dnie opakowania, które zależy głównie od ciężaru właściwego użytego pigmentu. Im większy jest ciężar właściwy, tym proces osadzania pigmentu następuje szybciej. Przed użyciem wyrobu pigment musi być na nowo dokładnie wymieszany z całością wyrobu lakierowego, aby mógł mieć deklarowane właściwości. Również w lepkości materiału mogą nastąpić pewne nieznaczne zmiany. Poza tym z zasady lepkość handlowa materiału jest większa od lepkości roboczej i z tego względu konieczne jest jego rozcieńczanie. Niekiedy może nastąpić także rozwarstwienie się, które ustępuje po dokładnym wymieszaniu.

W materiałach olejnych i olejno-żywicznych zawierających oleje schnące, mimo dodawania środków przeciw kożuszeniu, może wystąpić zjawisko powstawania na powierzchni dość grubej galaretowatej, a często mocno zestalonej powłoki lub warstwy. Następuje to pod wpływem utleniania wierzchniej warstwy materiału. Sprzyja temu niecałkowite napełnienie opakowania lub jego niedokładne zamknięcie. Niedokładne usunięcie z materiału tzw. kożucha komplikuje i utrudnia proces nanoszenia powłoki każdą metodą. Niektóre materiały, jak kity i szpachlówki w takich przypadkach ulegają powierzchniowemu wyschnięciu i wymagają odpowiedniego przygotowania do pracy. Właściwy proces przygotowania materiałów do pracy polega na następujących czynnościach:

– 1) doprowadzeniu materiału lakierowego do żądanej w pracy temperatury,

– 2) doprowadzeniu do jednorodnej konsystencji,

– 3) doprowadzeniu do żądanej lepkości,

– 4) pozbawienie wszelkich zanieczyszczeń,

– 5) sprawdzenie właściwości technologicznych.

Pobieranie i przygotowanie materiałów malarsko-lakierniczych do pracy cz. II

Proces przygotowania materiałów lakierniczych do pracy jest nieco inny dla jednoskładnikowych niż dla dwuskładnikowych. Przygotowanie materiałów jednoskładnikowych. Z chłodnego magazynu materiały lakiernicze powinny być najpierw przeniesione do pomieszczeń {magazynu podręcznego) o temperaturze ok. 18-25°C duże opakowania na 48 godzin przed użyciem, małe opakowania na 24 godziny przed użyciem. W tym czasie zawartość opakowań powinna osiągnąć temp. 18-22°C, Jeżeli takie postępowanie jest niemożliwe, należy przewidzieć inny sposób podgrzewania materiałów. Używanie materiałów o niższej temperaturze jest niedopuszczalne i daje złe efekty, Materiały muszą być wstępnie podgrzane również z uwagi na prawidłowe określenie właściwości.

Następną czynnością jest otwarcie opakowania. Przedtem należy całe opakowanie oczyścić z kurzu, a do otwierania używać narzędzi nie powodujących iskrzenia, gdyż wszystkie materiały lakiernicze zawierają rozpuszczalniki o niskiej temperaturze zapłonu. Po otwarciu należy z powierzchni materiału usunąć kożuch, jeżeli się wytworzył. Kożuch nacina się wąskim nożem przy ściankach opakowania tak, aby go nie poszarpać, gdyż poszarpanie go i dostanie się pewnych jego części do materiału pociąga zawsze konieczność cedzenia lub filtrowania. Odcięty kożuch usuwa się z powierzchni. Ewentualne filtrowanie przeprowadza się przy użyciu sita o wymiarach oczek 1X1 mm. Filtrowanie jest zbędne w przypadku, gdy z innych powodów materiał wymaga filtrowania przez sita gęściejsze.

Materiały pigmentowane po zdjęciu kożucha muszą być dokładnie wymieszane tak, aby na dnie nie było osiadłego pigmentu. Niekiedy materiały niepigmentowane wymagają również dokładnego wymieszania, np. wyrób z dodatkiem środków matujących. Wymieszania należy dokonać przed filtrowaniem. Do mieszania używa się łopatki drewnianej i prowadzi się je tak długo, aż materiał osiągnie jednolitą konsystencję i kolor, a na dnie opakowania nie będzie się wyczuwać osadu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>