Wentylacja

Wentylacja stanowi jeden z najbardziej istotnych elementów pomieszczeń wykończeniowych, ważny zarówno dla samego procesu technologicznego, jak i dla zdrowia pracowników oraz ich bezpieczeństwa. W oddziałach wykończeniowych wydzielają się pary cieczy szkodli- we dla zdrowia i łatwo palne, pary te muszą być usunięte poza obręb pomieszczeń. Do tego celu w malarniach i lakierniach projektuje się system wentylacji. System ten składa się z urządzeń nawiewnych i wywiewnych. Wydajność urządzeń nawiewnych powinna być nieco większa od wydajności urządzeń wywiewnych, tak aby w pomieszczeniach istniało niewielkie nadciśnienie. Powietrze doprowadzane do pomieszczeń lub bezpośrednio do urządzeń produkcyjnych musi być dokładnie oczyszczone i ogrzane, szczególnie w okresach chłodnych, oraz mieć właściwą wilgotność wymaganą procesem technologicznym. Dopływ powietrza do pomieszczeń i odpowiednie urządzenia klimatyzacyjne instaluje się u góry, przeważnie pod sufitem, z jednej strony hali, a odpływ u dołu w podłodze lub nieco powyżej podłogi, po drugiej stronie podłużnej osi hali. W przypadku doprowadzania powietrza bezpośrednio do urządzeń technologicznych rozwiązania mogą być różne, zależnie od konstrukcji urządzenia i warunków technologicznych. Każde urządzenie lub każde stanowisko, gdzie wytwarza się znaczna ilość par rozpuszczalników powinno mieć własną wentylację wyciągową (polewarki, walce lakiernicze, kabiny lakiernicze, wanny do zanurzania itp.). Nawet wózki ze świeżo po- lakierowanymi elementami i elementami odkładanymi po po|akierowa- niu powinny mieć daszki lub ekrany z wyciągową wentylacją, najlepiej u dołu lub z boku. Suszarnie do suszenia powłok zazwyczaj są wyposażone we własną wentylację nawiewną i wyciągową tak, że po załadowaniu do suszarni pary odparowywanych rozpuszczalników nie wydostają się do hali produkcyjnej, a są usuwane na zewnątrz pomieszczeń. Dotychczas nie rozwiązany problem dotyczył głównie zlokalizowania par rozpuszczalników w miejscach, gdzie ich powstaje najwięcej, a więc przy polewarkach, wannach, wózkach z polakierowanymi elementami itp. Te miejsca stanowiły źródła zanieczyszczenia powietrza w całej hali produkcyjnej. Wydaje się jednak, że ten problem rozwiązuje urządzenie wg projektu wynalazczego (31) przedstawione na rys. 18. Temperatura po-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>