Badanie materiałów malarsko-lakierniczych i powłok

Materiały malarsko-lakiernicze stosowane w każdej dziedzinie muszą odpowiadać wymaganiom stawianym zarówno przez warunki technologiczne nanoszenia, jak też i przez warunki eksploatacyjne wyrobów. W badaniach właściwości materiałów wyróżnia się wiele cech wspólnych dla wszystkich materiałów, np. badanie lepkości, oraz cechy indywidualne odnoszące się tylko do danej grupy, np. badanie oporu właściwego materiałów nanoszonych metodą natrysku elektrostatycznego. Jakość materiałów określa się na podstawie właściwości fizykochemicznych materiału oraz na podstawie właściwości uzyskanej z tego materiału powłoki.

Właściwości materiałów malarsko-lakierniczych bada się w miarę potrzeby na zgodność z normami w stadium ich produkcji lub zaraz po ich wykonaniu, w czasie przyjmowania do magazynu lub przed pobieraniem do pracy. Prawie na wszystkie produkowane materiały lakiernicze istnieją normy branżowe (grupa X 24 KNB) lub warunki techniczne, jakim mają odpowiadać, tak że badania kontrolne sprowadzają się zasadniczo do sprawdzenia zgodności właściwości materiałów z obowiązującymi normami lub warunkami. Zdecydowana większość badań materiałów lakierniczych i powłok została objęta normami państwowymi (grupa X 29 KPN), W całości norm można wyróżnić trzy grupy badań, a mianowicie:

– 1) ogólne zasady badań materiałów i powłok,

– 2) badanie materiałów,

– 3) badanie powłok.

– W grupie pierwszej obowiązują następujące normy państwowe:

– a. Wyroby lakierowe

– 1. Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki lakiernicze.

– Metody badań PN-62/C-04539

– 2. Pobieranie próbek jednostkowych PN-53/C-81500

– 3. Płytki do badań PN-64/C-81513

– 4. Sposoby otrzymywania powłok do badań PN-70/C-81514

– 5. Sykatywy. Metody badań PN-61/C-84200

– 6. Warunki aklimatyzacji powłok do badań PN-66/C-81510

– 7. Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań PN-62/C-81502

– 8. Pakowanie, przechowywanie i transport PN-62/C-81400

– b. Systematyka badań laboratoryjnych

– 9. Farby olejne PN-61/C-81401

– 10. Lakiery olejne PN-61/C-81402

– 11. Emalie olejne PN-61/C-81403

– 12. Wyroby epoksydowe PN-65/C-81406

– W grupie drugiej mieszczą się następujące normy i badania:

– 1. Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne PN-65/C-81503

– 2. Oznaczenie pozostałości na sicie PN-53/C-81505

– 3. Oznaczenie zawartości składników podstawowych

– 4. Oznaczenie lepkości wg Forda wg Englera wg Frenkla

Pomiar grubości powłok Oznaczenie ścieralności wg Gardnera Próba przyczepności powłok lakierowych Oznaczenie względnej twardości powłok aparatem wahadłowym Oznaczenie odporności na zarysowanie wg Clemena

Wady obróbki wykończeniowej – przyczyny powstawania i sposoby zapobiegania

Z dostępnych na rynku krajowym materiałów powłokowych najlepszymi właściwościami odznaczają się wyroby poliuretanowe i poliestrowe oraz wyroby aminowo-alkidowe (inne wyroby chemoutwardzalne). O jakości powłok w głównej mierze decyduje jakość i właściwości materiałów powłokowych, chociaż jakość powłoki zależy także od innych czynników, jok rodzaj wykańczanego podłoża, jego narażenia na czynniki zewnętrzne itp. Stąd też dość często stosuje się różne materiały powłokowe do wykańczania różnych powierzchni tego samego wyrobu. Z tych względów lakiery poliestrowe i poliuretanowe stosuje się głównie na powierzchnie robocze (narażone na ścieranie, zabrudzenie, zarysowanie, na zmienną temperaturę, działanie środków chemicznych itp.) oraz na powierzchnie czołowe wyrobów. Na przykład lakieru poliestrowego nie wolno stosować na powierzchnie narażone na uderzenia. Na powierzchnie wewnętrzne wykańczanych wyrobów oraz na powierzchnie nie- robocze zaleca się stosować lakiery nitrocelulozowe oraz aminowo-alkidowe.

W przypadku powłok kryjących na powierzchnie robocze i zewnętrzne narażone na zmienne warunki klimatyczne stosuje się głównie materiały chemoutwardzalne, a na powierzchnie nierobocze i wewnętrzne – emalie nitrocelulozowe, alkidowe styrenowane itp.

Z powyższego wynika, że materiały powłokowe powinny być dobierane w zależności od wielu czynników, jak np.: rodzaju podłoża, warunków eksploatacji, rodzaju powierzchni itp. Jest to zagadnienie wymagające dużej wiedzy i praktyki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>