Akcja profilaktyczna

W celu uniknięcia ewentualnych wybuchów i pożarów oraz zabezpieczenia zdrowia pracowników w lakierni należy:

– 1) lakiernie instalować w budynkach parterowych albo na najwyższym piętrze budynków piętrowych,

– 2) zapewnić bezpieczne warunki pracy – szczególnie dobrą wentylację, tak aby odpowiednie normy nie były przekroczone, przy czym stężenie par lub pyłów nie powinno przekraczać 50% dolnej granicy wybuchowości – bezpieczne instalacje elektryczne itp. należy dążyć do hermetyzacji procesów nanoszenia i suszenia materiałów lakierniczych:

– 3) systematycznie kontrolować dopuszczalne wielkości stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia i pyłów,

– 4) wywiesić instrukcję bhp, znaki ostrzegawcze, tablice informa cyjne, okresowo szkolić załogę, surowo przestrzegać przepisó bhp – każdy pracownik powinien znać je dokładnie

– 5) zapewnić stałq opiekę i kontrolę lekarską dla pracownikó lakierni,

– 6) zaopatrywać pracowników w kombinezony robocze i inne śród ki ochronne, jak rękawice, mleko, napoje oraz materiały służąc do utrzymania czystości i higieny

– 7) przestrzegać, aby pracownicy przed przystąpieniem do prac smarowali twarz i ręce kremem ochronnym lub wazeliną

– 8) przestrzegać, aby do mycia nie używano rozpuszczalników or ganicznych

– 9) przestrzegać, aby w lakierni nie spożywano posiłków i prze jedzeniem myć ręce

– 10) niedozwolone jest palenie papierosów, noszenie w kieszeń zapałek i innych materiałów łatwo palnych, praca w okutych bu tach itp.

– 11) w przypadku uczuleń na rozpuszczalniki przenieść pracownikó do innej pracy,

– 12) w przypadku zatruć wynieść pracownika z lakierni i natych miast przekazać pod opiekę lekarza,

– 13) zapobiegać jakiemukolwiek iskrzeniu,

– 14) zapobiegać przegrzewaniu jakichkolwiek powierzchni w la kierni,

– 15) stosować blokady uniemożliwiające włączanie urządzeń lakier niczych przed uruchomieniem wentylacji,

– 16) zapewnić sprawne działanie wszelkich instalacji,

– 17) un ikać omyłkowych operacji składnikami lakierowymi oraz przy gotowania lakierów w pomieszczeniu lakierni,

– 18) zabronić jakichkolwiek prac spawalniczych w czasie pracy w la kierni,

– 19) zabezpieczyć urządzenia przed wyładowaniami elektryczność statycznej,

– 20) kontrolować prawidłowość działania wentylacji,

– 21) kontrolować wilgotność powietrza, temperaturę i sprawnoś działania wszystkich urządzeń

– 22) zraszać pył przy sprzątaniu pomieszczeń,

– 23} kontrolować prawidłowość uziemień,

– 24) nie szlifować elementów okutych itp.,

– 25) do pracy w lakierni lub magazynie materiałów lakierniczyc wolno przystępować w stanie pełnej sprawności fizycznej i urny słowej,

– 26) stosować najsprawniej działające zabezpieczenia przy stano wiskach pracy, gdzie występuje znaczne zapylenie lub stężeni par albo znaczne ilości materiałów, np. przy wannie do zanurza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>