Orientacyjny wykaz szkodliwych substancji w lakierach

Przyczyną podanych dążeń jest troska o człowieka i jego zdrowie, co w efekcie może przynieść zwiększoną wydajność pracy i lepszą jakość produkcji w lepszych warunkach.

Normalne warunki pracy to warunki maksymalnie dostosowane do wymagań biologicznych organizmu ludzkiego, nie powodujące w organizmie człowieka ujemnych reakcji. Organizm ludzki posiada pewne możliwości dostosowania się do zmieniających się warunków, lecz tylko w pewnych granicach, których naruszenie zaczyna wywoływać wyraźne ujemne skutki w samopoczuciu i zdrowiu pracownika. Nawet podwyższenie lub obniżenie temperatury powyżej pewnej dopuszczalnej granicy (18-20°C) powoduje spadek wydajności pracy i obniżenie samopoczucia pracownika. To samo odnosi się do wilgotności powietrza (50-70%). Jednak zasadnicze znaczenie dla organizmu człowieka ma zawartość w powietrzu substancji toksycznych i pyłów.

Prawie wszystkie wyroby malarsko-lakiernicze zawierają w swoim składzie substancje o toksycznym działaniu na organizm ludzki, co zmusza do znajomości składu recepturowego stosowanych materiałów i dopuszczalnych stężeń poszczególnych składników z jednej strony oraz do zapewnienia sprawnie działającej wentylacji i okresowej kontroli dopuszczalnych stężeń z drugiej strony, czyli do stworzenia bezpiecznych warunków pracy.

Zasadnicze źródło szkodliwości przy stosowaniu materiałów ma- larsko-lakierniczych stanowią rozpuszczalniki organiczne, które jako ciała bardzo lotne po naniesieniu wyrobu lakierowego na wykańczaną powierzchnię szybko parują, nasycając powietrze otaczające stanowiska pracy. W przypadku natryskowego nanoszenia powłok lakierowych w grę wchodzą wszystkie składniki, które przedostają się do otaczającego powietrza. Nasycenie powietrza składnikami toksycznymi będzie tu znacznie wyższe niż przy każdej innej metodzie, a to zmusza do specjalnej ostrożności przy pracy.

Orientacyjny wykaz szkodliwych substancji występujących w ważniejszych wyrobach lakierowych oraz ich zawartość podano w tabl. 32.

Najistotniejszą sprawą jest zawartość szkodliwych substancji w powietrzu otaczającym stanowisko. Wykaz najwyższych dopuszczalnych stężeń w powietrzu pomieszczeń roboczych zamieszczono w tabl. 33. W kolumnie 4 podano stężenia graniczne dla przypadku, kiedy z różnych ważnych przyczyn nie istnieją okresowo możliwości dostosowania się do norm podanych w kolumnie 3. W takich uzasadnionych przypadkach może być wydane okresowe zezwolenie do przekraczania na stanowisku pracy stężeń podanych w kolumnie 3, jednak do wielkości nie wyższej niż to określają dane kolumny 4.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>