Do malowania mebli ogrodowych można stosować..

Malowanie dwoma pierwszymi emaliami zostało omówione prz malowaniu stolarki budowlanej oraz przy malowaniu emaliami syntetycz nymi . Obecnie będzie podany schemat malowania emalią chemoutwardzalną do nart. Proces technologiczny może mieć następujący przebieg Przygotowanie powierzchni polega na wykonaniu następujących operacji:

– 1) szlifowanie drewna papierem ściernym nr 100 i odpylenie,

– 2) zwilżenie powierzchni ciepłą wodą,

– 3) suszenie w warunkach otoczenia w ciągu 6 godz.,

– 4) szlifowanie papierem nr 150 i dokładne odpylenie.

Przygotowane powierzchnie nie powinny mieć tłustych plam an zabrudzeń klejem mocznikowym. Przygotowanie emalii polega na zmieszaniu obu składników emali w stosunku 1 kg emalii i 0,08 kg utwardzacza (8221-421-000) oraz do kładnym wymieszaniu i rozcieńczeniu emalii rozcieńczalnikiem do wy robów chemoutwardzalnych (8153-000-000) do lepkości ok. 30 s. Nanoszenie i suszenie emalii

– 1) pierwszą warstwę emalii nakłada się pistoletem natryskowy przy zachowaniu następujących parametrów: średnica dyszy pistoletu, mm 2,0 ciśnienie powietrza, at 3 ilość nakładanej emalii, g/m2 140-160

– 2) suszenie warstwy w warunkach otoczenia powinno trwać ni mniej niż 12 godz.,

– 3) szlifowanie warstwy emalii papierem nr 280 na naftę, dokładn odpylenie i wysuszenie:

– 4) naniesienie drugiej warstwy emalii w ilości ok. 150-170 g/m2, pozostałe parametry bez zmian

– 5) suszenie, jak dla pierwszej warstwy

– 6) szlifowanie papierem nr 320 na naftę, dokładne odpylenie i wy suszenie

– 7) naniesienie trzeciej warstwy emalii wg parametrów, jak dl drugiej warstwy

– 8) suszenie powłoki w warunkach otoczenia ok. 20 godz.

Prawidłowa organizacja stanowisk roboczych w oddziałach wykończeniowych

Przy suszeniu w temperaturze ok. 50°C suszenie pierwszej i dru giej warstwy można skrócić o 1,5 godz,, a końcowe suszenie – d 3 godz. Opisanymi materiałami można także wykańczać sprzęt sportow meble kuchenne, szpitalne, okrętowe itp.

Prawidłowa organizacja stanowisk roboczych w oddziałach wykończeniowych jest elementem składowym organizacji oddziału i musi uwzględniać wszystkie czynniki wpływające na jakość pracy, np. jej wydajność, bezpieczeństwo i samopoczucie pracownika, oszczędność ruchów, wykorzystanie urządzeń, surowców itp.

Prawidłowa organizacja stanowisk jest niezbędna w każdym procesie technologicznym, zarówno w pracy ręcznej, jak też i zmechanizowanej. Liczba stanowisk pracy zależy od stopnia zmechanizowania. Przy pracy ręcznej występuje wiele jednakowych stanowisk, a przy pracy zmechanizowanej mała liczba stanowisk. Tak więc prawidłowa lub nieprawidłowa organizacja pojedynczego stanowiska musi wywierać większy wpływ i konsekwencje przy pracy zmechanizowanej niż przy pracy ręcznej. Prawidłowa organizacja jednocześnie umożliwia określenie rzeczywistego czasu trwania każdej operacji, ujawnienie ukrytych rezerw produkcyjnych. określenie rzeczywistej wartości wykonanej pracy, uniknięcie nadmiernego zużycia maszyn, surowców itp. Prawidłowa organizacja pracy jest to więc zespół czynności, zabiegów i czynników składających się na możliwie najlepsze wykonanie pracy przy możliwie najmniejszym wysiłku i przy możliwie najmniejszych nakładach. Ten zespół czynności, zabiegów i czynników będzie nazywany elementami organizacji stanowiska pracy.

Prawidłowa organizacja stanowisk roboczych w oddziałach wykończeniowych cz. II

Stanowisko pracy jest to wydzielona część przestrzeni produkcyjnej wyposażonej w maszyny, przyrządy, narzędzia, przybory i materiały lub półprodukty. Każde stanowisko pracy podlega wpływowi elementów organizacji wg schematu podanego na rys. 129, od których zależą czynności wykonywane na stanowisku. Każde stanowisko pracy współdziała ze stanowiskami następnymi, z którymi pozostaje w stanie czynnej kooperacji. W całości elementów organizacji stanowiska dają się wyróżnić następujące:

– 1) ogólne warunki pracy,

– 2) lokalne warunki pracy,

– 3) wyposażenie techniczne,

– 4) sposób zaopatrzenia i obsługi.

Przez ogólne warunki pracy rozumie się zespół czynników związanych z pomieszczeniem, w którym znajdują się stanowiska robocze. Przez odpowiednie dobranie tych czynników z jednej strony zabezpiecza się zdrowie fizyczne i psychiczne pracownika, a z drugiej stwarza się warunki do zwiększenia wydajności pracy i do dobrego bezusterkowego wykonywania roboty. Jak wynika z rys. 129 na ogólne warunki pracy składa się szereg elementów.

Oświetlenie powinno zapewniać jak najlepszą widoczność, która sprzyja pewności działania, a więc wydajności pracy, utrzymaniu porządku i chroni wzrok przed nadmiernym zużyciem. W lakierniach po-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>