Rozcieńczalniki cz. II

Wymienianie i charakteryzowanie wszystkich rozcieńczalników jest niecelowe, ponieważ przy charakteryzowaniu materiałów lakierniczych zawsze się podaje rodzaj rozpuszczalnika, jaki należy użyć. Do podkreślenia tego co zostało powiedziane, w tabl. 18 podano, dla przykładowo scharakteryzowanych rozcieńczalników, porównanie podstawowych właściwości, a na rys. 15 – porównanie krzywych parowania mieszaniny rozpuszczalników i rozcieńczalników w temp. 40°C w zależności od metody nanoszenia materiału lakierniczego (24),

Poza rozcieńczaniem wyrobów lakierowych rozcieńczalniki służą do mycia naczyń, narzędzi i urządzeń po pracy. Dobranie właściwego rozcieńczalnika do danego wyrobu lakierowego jest w każdym przypadku sprawą bardzo istotną. 2le dobrany rozcieńczalnik może powodować roz- warstwianie się wyrobów, wytrącanie się pewnych składników, pęcherze- nie powłoki w czasie wysychania, a niekiedy także bielenie powłok, marszczenie itp.

Utwardzacze. Utwardzacz jest to składnik chemoutwardzalnych wyrobów lakierowych. W wyniku dodania utwardzacza w wyrobie lakierowym następuje usieciowanie przestrzenne, powodujące utwardzanie

Krzywe parowania mieszaniny rozpuszczalników i rozcieńczalników w zależności od przeznaczenia ł – do rozcieńczania wyrobów lakierowych nanoszonych natryskiem, do rozcieńczania wyrobów lakierowych nanoszonych przez zanurzanie naniesionej powłoki. Skład utwardzacza zależy od rodzaju utwardzanego materiału, tak samo proporcje w jakich miesza się utwardzacz ze składnikiem podstawowym. Żywotność materiału lakierniczego po zmieszaniu z utwardzaczem zależy także od rodzaju i proporcji zmieszanych składników. Po zmieszaniu przydatność do pracy jest przeważnie krótka od 0. 3 godz. do kilku dni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>