Nanoszenie zapraw

Do nanoszenia zapraw powinno się stosować oddzielne narzędzia i naczynia dla każdej zaprawy. W przypadku stosowania do barwienia futramin, jako zaprawy wtórnej używa się dwuchromianu potasowego, a wybarwioną powierzchnię przemywa się wodą utlenioną. W przypadku stosowania amin aromatycznych, jako zaprawy wtórnej używa się 6-proc. kwasu solnego. Jako zaprawy wstępnej można niekiedy używać także soli metalu wchodzącej w reakcję barwną z następnie nanoszoną inną solą, np. octan ołowiowy użyty jako zaprawa wstępna wywołany następnie dwuchromianem potasowym daje na drewnie żółte zabarwienie.

W oparciu o podane wyżej zasady niektóre firmy produkują specjalne, gotowe mieszaniny stosowane jako zaprawy wstępne i zaprawy wtórne. Przykłady najczęściej stosowanych zapraw wstępnych i wtórnych podano w tabl. 23. '

Do wykańczania wybarwień dwustopniowych można przystąpić nie wcześniej niż po 48 godz. od naniesienia zaprawy wtórnej, gdyż do tego czasu utrwala się właściwy kolor barwienia. Zabarwione powierzchnie przeciera się trawą morską lub sztywnymi szczotkami. Wybarwienia dwustopniowe, tak jak i inne, wymagają zabezpieczenia odpowiednią powłoką lakierową. W tym jednak przypadku niedopuszczalne jest lakierowanie lub politurowanie powszechnie stosowanymi materiałami, które powodują zatracenie właściwych efektów barwnych i kontrastów pomiędzy drewnem wczesnym i późnym. Właściwymi materiałami wykończeniowymi do tego rodzaju wybarwień są: lakier nitrocelulozowy bezbarwny caponowy (4111-268-000) i lakier nitrocelulozowy do mebli matowy (4111-486-001) oraz politury woskowe będące roztworami jasnego wosku w terpentynie balsamicznej bezbarwnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>