Metoda natrysku elektrostatycznego

Materiały. Do nanoszenia metodą natrysku elektrostatycznego nadaje się większość materiałów lakierniczych, jednak wymagają one specjalnego przygotowania, jeśli chodzi o skład rozpuszczalników. Do nanoszenia tą metodą nie nadają się materiały olejne o dużej zawartości ciężkich pigmentów i pigmentów metalicznych, jak farby miniowe, cyn- kor itp., oraz materiały emulsyjne rozcieńczane wodą. Materiały lakierowe przeznaczone do natrysku elektrostatycznego muszą spełniać odpowiednie wymagania, szczególnie w zakresie następujących parametrów: opór właściwy, stała dielektryczna, napięcie powierzchniowe, gęstość i wielkość cząstek pigmentu, punkt zapłonu.

Pożądane jest, aby cząstki rozpylanego materiału uzyskały jak największy ładunek elektryczny, co jest niezbędne do dobrego rozpylenia. Stąd też materiały rozpylane powinny mieć duży opór właściwy, w granicach od 106 do 5 107 Q cm, przy stałej dielektrycznej 6-10.

W dotychczas stosowanych urządzeniach najlepsze rozpylenie uzyskiwano przy lepkości 20-30 s. Obecnie uzyskuje się na niektórych urządzeniach dobre rozpylenie przy lepkości do 60 s.

Rozproszenie materiału zależy w dużym stopniu od jego napięcia powierzchniowego. Dlatego rozpuszczalniki i rozcieńczalniki stosowane do rozpuszczania i rozcieńczania powinny wykazywać napięcia powierzchniowe rzędu 20 dyn/cm.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>