Materiały do gruntowania i powierzchniowej impregnacji

Do tej grupy materiałów zalicza się zasadniczo materiały niepigmento- wane, służące do powierzchniowego nasycania drewna w celu uodpornienia go na działanie czynników zewnętrznych, zwiększenia przyczepności do podłoża następnie nakładanych warstw powłoki lub w celu zmniejszenia chłonności spoiwa lakierniczego przez drewno. Do tej grupy materiałów zalicza się pokosty, niektóre ksylamity oraz niektóre lakiery. Nasycenie powierzchni drewna wymienionymi materiałami w niektórych przypadkach może stanowić ostateczne wykończenie, np. nasycenie gorącym pokostem narzędzi stolarskich, lub pierwszą operację związaną z nałożeniem warstw powłoki z niektórych materiałów.

Ksylamity stanowią mieszaninę chloropochodnych, przeważnie naftalenu i fenolu, z olejami węglo- i naftopochodnymi. Zabezpieczają one drewno przed owadami i grzybkami, a niektóre niszczą grzyby i owady. Znane są: ksylamit destylowany, żeglarski, popularny i super. Najważniejsze w tej grupie materiałów są ksylamit destylowany i żeglarski, które mogą być stosowane jako grunty pod farbę.

Ksylamit destylowany stolarski stanowi mieszaninę chloropochodnych naftalenu, fenolu i benzenu z olejami nafto- i węglo- pochodnymi. Służy on do zabezpieczania elementów budowlanych z drewna i płyt wiórowych, pilśniowych i paździerzowych przed niszczącym działaniem grzybów domowych, pieśni, owadów, bakterii. Jest to jasnobru- natna ciecz o specyficznym, przemijającym zapachu. Nie zmienia barwy drewna, nie przebija przez powłoki malarsko-lakiernicze. Może być stosowany jako grunt pod farby olejne, lakiery i emalie.

Ksylamit żeglarski stanowi mieszaninę chlorowanego naftalenu i ortofenylofenolu z olejami naftopochodnymi. Służy do zabezpieczania drewna szkutniczego, narażonego na stale i bezpośrednie działanie wody słodkiej i słonej, do impregnacji zewnętrznych ścian drewnia- nych, przy konserwacji i remontach obiektów zabytkowych. Jest to jasno- brunatna ciecz o specyficznym, przemijającym zapachu. Barwi drewno na kolor jasnobrunatny. Po wyschnięciu nie przebija przez powłoki malarsko- -lakiernicze. Może być użyty jako grunt pod farby i emalie.

Pozostałe ksylamity nadaję się do powierzchniowej impregnacji drewna narażonego na zaatakowanie przez grzyby i owady nie mogq być natomiast stosowane jako grunt pod powłoki malarsko-lakiernicze. Ksylamity nanosi się pędzlem, przez natrysk lub przez zanurzanie na po- wietrzno-suche obrobione drewno.

Lakier ftalowy kopolimeryzowany schngcy na powietrzu' do elektrostatycznego natrysku, styrenowany (3111-391-000), stanowi roztwór sty- renowanej żywicy ftalowej w rozpuszczalnikach organicznych. Lakier ten stosuje się zamiast pokostu do powierzchniowego nasycania drewna. Odznacza się bardzo krótkim czasem wysychania w porównaniu z pokostami (ok. 30 min). Nadaje się do nanoszenia pędzlem, natryskiem lub przez zanurzanie bez rozcieńczania. Lepkość handlowa wynosi 25-30 s.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>