Etyloglikol

Duże stężenie par może wywołać zmiany w nerkach. Poza tym występuje podrażnienie górnych dróg oddechowych, drapanie w gardle, łzawienie, lekkie oszołomienie. Cykloheksanon działa drażniqco na błony śluzowe nosa, gardła i oczu. Parowanie jego jest małe z powodu wysokiej temperatury wrzenia.

Znajqc skład materiałów lakierniczych, ich skutki działania na organizm ludzki i bezpieczne dopuszczalne stężenie, należy zwrócić uwagę, że do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy niezbędne jest prawidłowe zaprojektowanie pomieszczeń lakierniczych i stanowisk roboczych oraz ścisłe przestrzeganie instrukcji bhp. Spełnienie tych warunków jest możliwe tylko w przypadku pełnej świadomości grożącego niebezpieczeństwa ludzi zatrudnionych w lakierniach. Jak wynika z badań przeprowadzonych w niektórych wytwórniach mebli, do takiej świadomości jest daleko nawet pracownikom dobrze zorganizowanych i wyposażonych zakładów.

Najwięcej par rozpuszczalników przechodzi do otaczającej atmosfery w czasie nakładania materiałów lakierniczych, tj. natrysku, polewania, zanurzania itp., oraz w czasie początkowego stadium suszenia. Te dwa etapy wykańczania powinny być ze względów bezpieczeństwa połączone i objęte wspólnym okapem i wentylacją.

Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa pracy w lakierniach jest dostosowanie wentylacji (krotność wymiany powietrza) do stosowanych materiałów lakierniczych i użytej metody nanoszenia materiałów na wykańczane elementy łub wyroby. Konstrukcja pomieszczeń i wentylacja powinny zapewniać właściwe warunki pracy na stanowiskach roboczych, tzn. aby temperatura mieściła się w przewidzianych granicach, sumaryczne stężenie par rozpuszczalników nie przekraczało dopuszczalnych granic, a jednocześnie prędkość powietrza w strefie roboczej nie była większa niż 1,5 m/s. W celu zapewnienia takich warunków należy doprowadzić do lakierni świeże, odpowiednio klimatyzowane powietrze, a jednocześnie odprowadzić powietrze zanieczyszczone w ilości:

– 1) przy pracach ręcznych (malowanie i lakierowanie) – 1000 m3/h na 1 stanowisko pracy,

– 2) przy natryskowym nanoszeniu materiałów w kabinach natryskowych – od 3000 do 18 000 m3/h przy pracy ciągłej podane liczby zależą od pojemności kabiny i wynikają z potrzeby krotności wymiany powietrza wg następującego zestawienia:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>