Charakterystyka materiałów malarsko-iakierniczych

Wyroby spirytusowe. Nazwa pochodzi od rozpuszczalności substancji bło- notwórczej w alkoholach. Wyroby spirytusowe należg do grupy wyrobów tradycyjnych. Asortyment ich jest dość wqski. Substancjg b(onotwórczq w tej grupie wyrobów sq żywice naturalne i syntetyczne rozpuszczalne w alkoholu, jak np. szelak i kalafonia, niektóre żywice kopalne, jak Man i Mo. Sandarak, Kongo, a z żywic syntetycznych głównie rozpuszczalne w alkoholu żywice fenolowe, tzw. nowolaki i niektóre żywice melaminowe. Wymienione żywice w większości dajq powłoki twarde, lecz kruche i dlatego do ich modyfikacji stosuje się zmiękczacze (plastyfikatory), m.in. olej rycynowy. Wyroby spirytusowe mogq być bezbarwne, o naturalnym zabarwieniu żywic, podbarwiane barwnikami spirytusowymi, wtedy dajq powłoki kolorowe przeświecajqce, i wreszcie mogq być pigmentowane. Występuję one w postaci lakierów, politur i emalii spirytusowych. Wyroby spirytusowe odznaczajg się krótkim czasem wysychania (10-60 min), stosuje się je do wykańczania mebli, malowania zabawek i galanterii drzewnej oraz drewnianych wyrobów pamigtkarskich. Nanosi się je tamponem, pędzlem lub przez zanurzanie, a niekiedy również metodę na- tryskowę. Stężenie żywicy w spirytusie zależy od rodzaju wyrobu i wynosi od 20 do 50%. Wyroby spirytusowe mogę być także modyfikowane nitrocelulozę, przez co uzyskuje się poprawę właściwości technicznych, szczególnie poprawę elastyczności, odporności na wilgoć itp.

Wyroby nitrocelulozowe. Podstawowym składnikiem błonotwórczym tych wyrobów jest nitroceluloza o różnej lepkości. Poza tym w skład spoiwa lakierniczego wchodzę żywice modyfikowane, najczęściej olejami nie- schngcymi i zmiękczacze. Wyroby lakierowe nitrocelulozowe cechuje zdol ność wytwarzania powłoki jedynie przez odparowanie rozpuszczalników t rozcieńczalników, w których jest rozpuszczone spoiwo lakiernicze. Czas wysychania powłoki jest krótki i wynosi 20-30 min.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>