Charakterystyka linii lakierowania natryskowego

Przenośnik łańcuchowy tworzy obwód zamknięty i przebiega obok ściany wyciągowej, a następnie przez suszarnię. Jest on napędzany silnikiem elektrycznym poprzez odpowiednią przekładnię pozwalającą na odpowiednią prędkość przenośnika, Wózki posuwają się po szynach przebiegających, podobnie jak przenośnik, przez suszarnię i obok ściany wyciągowej. Elementy zaczepowe wózków, pozwalające na łatwe podłączenie wózka do przenośnika lub jego odłączenie, są zamocowane w środku wózka.

Suszarnia składa się z segmentów metalowych połączonych ze sobą śrubami w jedną całość. Suszarnia jest wyposażona w nagrzewnicę i odpowiednią wentylację pozwalającą na dopływ świeżego powietrza do suszarni i odpływ powietrza zanieczyszczonego. Powietrze pobierane do suszarni przechodzi przez nagrzewnicę parową. Przepływ ciepłego powietrza w suszarni jest przeciwny do kierunku ruchu wózków z elementami, Powietrze zanieczyszczone jest odprowadzane na zewnątrz kominkami wylotowymi. Do regulacji ilości pobieranego do suszarni i wydalanego z suszarni powietrza służą przepustnice z odpowiednią regulacją. Regulację temperatury w suszarni osiąga się przez odpowiednie regulowanie dopływu pary do nagrzewnic, łącznie z włączaniem lub wyłączaniem pewnych elementów nagrzewnicy. Suszarnia przedstawiona w linii lakierowania natryskowego służy tylko do podsuszania poszczególnych warstw powłoki pomiędzy kolejnymi natryskami. Charakterystyka linii lakierowania natryskowego jest następująca:

Technologia natrysku. Równomierne nanoszenie materiału malar- sko-lakierniczego metodą natrysku pneumatycznego zależy od doboru szeregu parametrów w celu uzyskania optymalnych warunków pracy. Równomierne i o właściwej grubości warstwy nałożenie materiału jest jednym z podstawowych elementów uzyskania dobrej jakości powłoki. Do zasadniczych parametrów natryskowego nakładania materiałów ma- larsko-lakierniczych należy zaliczyć: lepkość materiału, średnicę dyszy pistoletu i ciśnienie rozpylającego powietrza. Wymienione parametry ściśle zależą od siebie, a także od rodzaju rozpylanego materiału lakierniczego. Dla jednych materiałów lepsze rozpylenie uzyskuje się przy mniejszych lepkościach, dla innych – przy większych. Z lepkością jest związana średnica dyszy. Dla większej lepkości zasadniczo stosuje się większą średnicę dyszy, a dla mniejszej – mniejszą. Podobnie z ciśnieniem, wyższe ciśnienie jest potrzebhe do rozpylenia materiału o większej lepkości. Ścisłe dane tych trzech wielkości ustala się indywidualnie w zależności od posiadanego sprzętu i rozpylanego materiału. Podawane w literaturze dane zawsze mają charakter orientacyjny. Poza tym parametry natrysku zależą także od indywidualnych umiejętności pracy lakiernika. Ściślej- sze dane mogą podawać tylko instrukcje dostosowane do danych warunków pracy i stosowanych materiałów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>