Badanie materiałów malarsko-lakierniczych i powłok cz. II

Jakość powłok wykończeniowych, niezależnie od jakości i rodzaju użytego materiału powłokowego, może być obniżona przez szereg czynników powodujących tzw. wady obróbki wkończeniowej lub wady powłok, Wady obróbki wykończeniowej są przyczyną większości reklamacji występujących w obrocie uszlachetnianych wyrobów z drewna, Na powstawanie wad wpływają czynniki związane z:

– 1) rodzajem podłoża i przygotowaniem powierzchni do wykańczania,

– 2) rodzajem i jakością materiałów wykończeniowych, przygotowaniem ich do pracy, doborem materiałów do rodzaju podłoża i warunków eksploatacji, doborem materiałów na poszczególne warstwy powłoki, doborem grubości poszczególnych warstw powłoki itp.

– 3) warunkami higienicznymi i klimatycznymi pomieszczeń wykończeniowych, higieną pracy itp.

– 4) jakością maszyn i urządzeń do nanoszenia materiałów wykończeniowych, przygotowaniem ich do pracy, eksploatacją i konserwacją

– 5) dostosowaniem metody nanoszenia do rodzaju stosowanych materiałów wykończeniowych i rodzaju oraz kształtu wyrobów wykańczanych,

– 6) zachowaniem właściwych dla danej metody optymalnych parametrów nanoszenia i suszenia powłok,

– 7) warunkami magazynowania, transportu i eksploatacji wykańczanych wyrobów.

Wady powłok mogą występować już w czasie procesu technologicznego wykańczania, np. w postaci:

– 1) pomarszczonej powłoki, źle rozlanego lakieru

– 2) występowania kraterów i pęcherzy,

– 3) zbyt długiego czasu utwardzania itp., albo zaraz po zakończeniu wykańczania, np. w postaci:

– 1) niewystarczającej twardości,

– 2} niewłaściwego połysku itp., lub także dopiero w czasie użytkowania wyrobów, np. w postaci:

– 1) utraty połysku,

– 2) spękań, zamgleń

– 3) zmiany barwy itp.

„Pewne wady są charakterystyczne tylko dla danej grupy materiałów lub danej technologii nanoszenia, a przy innych nie występują. Dlatego wad obróbki wykończeniowej nie da się rozpatrywać generalnie, a tylko do pewnych konkretnych warunków nanoszenia, konkretnych materiałów wykończeniowych i konkretnego rodzaju podłoża. Sposoby prawidłowego przygotowania podłoża do różnych rodzajów wykończeń zostały szczegółowo omówione przy omawianiu poszczególnych technologii i dlatego wady z tym związane nie będą omawiane. Wady związane ze sposobem nanoszenia najczęściej stosowanych grup materiałów zamieszczono w tabl. 31.

Wytrącanie cząsteczek stałych niewłaściwy rozcieńczalnik zmienić rozcieńczalnik

Zacieki mała odległość pistoletu, mała lepkość, za duża średnica dyszy, za wolne przesuwanie pistoletu ustalić optymalne parametry natrysku, dostosować odległość, lepkość, średnicę dyszy i ciśnienie do pozostałych parametrów

Skórka pomarańczowa za duża lepkość, za wysokie ciśnienie powietrza, za niska temperatura materiału lakierniczego, pokrywanej powierzchni lub otoczenia sprawdzić i skorygować wymienione czynniki i parametry

Gazowanie naniesionego lakieru zbyt lotny rozpuszczalnik, za wysoka temperatura otoczenia lub wykańczanego podłoża, przeciąg w lakierni sprawdzić i skorygować wymienione czynniki

Za wolne wysychanie lakieru niewłaściwe parametry suszenia, niewłaściwa wentylacja, niewłaściwy skład lakieru, np. za dużo plastyfikatora niewłaściwy ożywiacz sprawdzić i skorygować wymienione czynniki, zmienić lakier, zmienić ożywiacz

Ziarnistość i chropowatość powłoki zapylone pomieszczenie iub natryskiwana powierzchnia, źle wymieszany pigment, zbyt duża odległość pistoletu, zbyt lotny rozpuszczalnik sprawdzić i skorygować wymienione czynniki

Bielenie powłoki zbyt duża wilgotność podłoża, sprężonego powietrza lub powietrza otoczenia za niska temperatura ww. czynników, przeciągi w lakierni, niewłaściwy skład rozpuszczalnika sprawdzić i skorygować wymienione czynniki, zmienić rozcieńczalnik

Zła przyczepność do podłoża – powłoka daje się oddzielać od podłoża w postaci błony niewłaściwy środek użyty do ożywiania lub za obficie naniesiony i niedostatecznie wysuszony za wysoka wilgotność podłoża sprawdzić i skorygować wymienione czynniki, zmienić ożywiacz

Pękanie powłoki nieodpowiedni lakier, zły dobór materiałów na poszczególne warstwy powłoki, zbyt duża wilgotność podłoża i jego cechy fizyczne sprawdzić i skorygować wymienione czynniki, zmienić lakier

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>