Typy suszarek

Bardziej istotny wpływ na szybkość suszenia powłok wywiera ruch powietrza i jego temperatura. Wpływ tych czynników jest różny na różne rodzaje powłok. Najlepsze efekty uzyskuje się przeważnie przy jednoczesnym umiejętnym stosowaniu obu czynników. W praktyce stosuje się podmuch gorącego powietrza wokół suszonych elementów lub przedmio- nie przekroczyć 50°/

Suszarka typu SKK-1/wp jest zasadniczo przeznaczona do suszenia powłok na wyrobach metalowych, jednak zakres parametrów pozwala także na wykorzystanie jej do suszenia powłok na wyrobach z drewna. Suszarka składa się z dowolnej liczby członów o długości 1,5 m każdy. Na rysunku 90c przedstawiono schemat obiegu powietrza w suszarce komorowej oraz sposób suszenia z wytwarzaniem w suszarce na zmianę nadciśnienia i podciśnienia. Przy zamkniętych przepustnicach 1 i 5 oraz klapie 4 wentylator tłoczy powietrze do przestrzeni pomiędzy sufitem i pułapem pozornym, wytwarzajqc nadciśnienie w tej przestrzeni i podciśnienie w komorze, co ułatwia parowanie rozpuszczalnika. Po nagłym otwarciu klapy 4 powietrze gwałtownie przepływa do komory, rozbija warstwę par rozpuszczalnika nad powłoką i unosi rozpuszczalnik ze sobq. Część powietrza jest następnie wypuszczana otworem 5, a na jego miejsce napływa taka sama ilość świeżego powietrza. Działanie przepustnic i klapy jest cykliczne i samoczynne.

Suszarki tunelowe charakteryzują się ciągłym lub okresowym działaniem, tzn., że suszone elementy sq ładowane do suszarki ciągle lub co pewien okres. Równocześnie jedne elementy sq suszone, a inne wyjmowane z suszarki. Suszone elementy przesuwają się na przenośniku rolkowym, płytkowym lub łańcuchowym, sq przenoszone pojedynczo, leżąc na przenośniku lub sq do niego podwieszone, albo są przeciągane przez suszarkę całymi zespołami umieszczonymi na wózkach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>