Składniki wchodząe w skład wyrobów lakierowanych do drewna

W skład wyrobów lakierowych do drewna wchodzą następujące, poniżej scharakteryzowane, składniki.

– 1. Składniki błonotwórcze – substancje organiczne o zdolnościach wytwarzania powłoki, tworzące w rozpuszczalnikach roztwory koloidalne lub emulsje. Do substancji tych zalicza się:

– a) oleje schnące roślinne i zwierzęce oraz syntetyczne o własnościach tworzenia powłoki pod wpływem tlenu z powietrza,

– b) żywice naturalne i syntetyczne – bezpostaciowe produkty organiczne, rozpuszczalne w olejach schnących lub w odpowiednich rozpuszczalnikach organicznych,

– c) pochodne celulozy – przeważnie celuloza nitrowana, tzw. nitroceluloza, rozpuszczalna w rozpuszczalnikach organicznych i plastyfikatorach,

– d) sykatywy – związki ołowiu, kobaltu, manganu wprowadzane do olejnych wyrobów lakierowych, o zdolności przyspieszania wysychania olejów schnących,

– e) plastyfikatory – trudnolotne ciecze, najczęściej estry wyższych alkoholi i kwasów łącząc się z innymi składnikami błonotwórczymi nadają powłoce większą elastyczność i przeważnie powodują zwolnienie procesu starzenia powłoki.

– 2. Składniki lotne po naniesieniu materiału odparowują. Do tej grupy składników należą:

– a) rozpuszczalniki – lotne ciecze organiczne służące do rozpuszczania składników błonotwórczych,

– b) rozcieńczalniki – lotne ciecze organiczne służące do rozcieńczania gotowych roztworów substancji błonotwórczych.

Ta sama ciecz może być w stosunku do jednej substancji rozpuszczalnikiem, a do innej rozcieńczalnikiem.

– 3. Spoiwa – nielotna część materiału lakierniczego wiążącego pozostałe składniki w powłokę, a powłokę z podłożem. Spoiwem jest więc zasadnicza część substancji błonotwórczej tworzącej powłokę.

– 4. Pozostałe składniki materiałów lakierniczych. Należą do nich pigmenty, barwniki, obciążniki:

– a) pigmenty – substancje barwne dające zawiesinę w roztworze spoiwa, używane do produkcji wyrobów kryjących (farby, emalie),

– b) barwniki organiczne – substancje rozpuszczalne w roztworze spoiwa, używane do produkcji lakierów, których powłoka jest przezroczysta, lecz kolorowa, przez którą widać rysunek drewna,

– c) obciążniki i wypełniacze – nierozpuszczalne w spoiwie surowce mineralne tworzące zawiesiny, używane jako dodatek do materiałów pigmentowanych, a w dużej mierze do produkcji kitów i szpa- chlówek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>