Metoda tlenowo-wodorowa

W metodzie tlenowo-acetylenowej metal w postaci drutu lub proszku wprowadza się do komory pistoletu natryskowego, w której za pomocą płomienia mieszanki tlenowo-acetylenowej ulega stopieniu w temperaturze powyżej 2800°C. Stopiony metal ulega zdyspergo- waniu za pomocą sprężonego powietrza. Do pistoletu (rys. 150) stosuje

Pistolet gazowy na drut kołpak powietrzny, obsada kołpaka, dysza gazowa, nakrętka dyszy, korpus głowicy gazowej, kanał powietrzny, stożkowy zawór gazowy rodełkowane kółka podające drut o średnicy 2-5 mm. Pistolet ma 3 zasadnicze zespoły dające się regulować. Są to zawór główny do regulacji dopływu gazu i powietrza, regulator prędkości posuwu drutu oraz dźwignia wyzwalająca i zatrzymująca prowadzenie drutu. Metoda ta z uwagi na koszty wydaje się być najbardziej przydatna do metalizacji drewna.

Metoda tlenowo-wodorowa w zasadzie jest podobna do poprzednio opisanej. Zamiast acetylenu gazem palnym jest wodór. Daje mało świecący płomień umożliwiający dokładne śledzenie procesu natryskiwania. Powłoka uzyskana w tej metodzie jest wolna od tlenków i żużla, a więc jakościowo lepsza od wykonanej w metodzie poprzedniej.

Metoda elektryczna polega na topieniu drutów metalowych w luku elektrycznym (rys. 151). Stopiony metal strumieniem sprężonego powietrza jest rozpylany i kierowany na metalizowany przedmiot. Prąd elektryczny jest doprowadzany do prowadnic pistoletu. Ogólny widok elektrycznego pistoletu łukowego przedstawiono na rys. 152. Do topienia drutu musi być doprowadzony prąd o odpowiednim napięciu i natężeniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>