Metoda natrysku elektrostatycznego

Zasada natrysku elektrostatycznego polega na wytworzeniu pola elektrostatycznego i wprowadzeniu w to pole naładowanych elektrycznie cząstek materiału, Pole elektrostatyczne wytwarza się za pomocą źródła prądu stałego, zwanego generatorem. Źródło prądu ma wysoki potencjał, dzięki któremu cząstki rozpylanego materiału za pomocą elektrod jonizujących uzyskują ładunek elektryczny. Ponieważ jednoimiennie naładowane cząstki odpychają się wzajemnie, sprzyja to rozproszeniu. Jednocześnie cząstki materiału są przyciągane przez przeciwnie naładowany lakierowany przedmiot, który ładunek uzyskuje dzięki dokładnemu uziemieniu. Naładowane cząstki materiału, wprowadzone w pole elektrostatyczne za pomocą specjalnego pistoletu, poruszają się wzdłuż linii sił tego pola z siłą F = q E, gdzie: q – wielkość ładunku cząstki materiału, E – natężenie pola.

Ze wzoru wynika, że siła kierująca cząstkę na powierzchnię przedmiotu będzie tym większa, im większe będzie natężenie pola, czyli im większe będzie napięcie. Wzajemne odpychanie się jednakowo naładowanych cząstek materiałów polepsza ich rozproszenie, eliminując możliwość ich łączenia się, dzięki czemu uzyskuje się równomierne rozproszenie materiału i jego równomierne rozmieszczenie na powierzchni lakierowanych przedmiotów. Zgodnie z prawem Culomba dwie cząstki obdarzone ładunkami elektrycznymi o jednakowym znaku odpychają się z siłą wprost proporcjonalną do wielkości ładunku i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości, co wyraża się wzorem

Ciśnieniu elektrostatycznemu przeciwdziałają siły napięcia powierzchniowego, dzięki czemu podział cząstek będzie zachodził tak długo, aż pomiędzy ciśnieniem elektrostatycznym i napięciem powierzchniowym ustali się równowaga. Wynika stąd, że rozproszenie materiału zależy od jego napięcia powierzchniowego. Im napięcie powierzchniowe materiału będzie mniejsze, tym rozproszenie będzie lepsze. Dzięki temu przy natrysku elektrostatycznym nie zachodzi konieczność rozpraszania materiału przy użyciu sprężonego powietrza.

Tor cząstek materiału przy natrysku elektrostatycznym przedstawiono schematycznie na rys. 59. Cząstka materiału lakierniczego po osadzeniu na wykańczanym przedmiocie traci ładunek elektryczny, który natychmiast odpływa do ziemi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>