Materiały ścierne cz. II

Stosować do narzędzi ściernych nasypowych, nie stosować do narzędzi ściernych spojonych. ) Do narzędzi ściernych nasypowych stosować ziarno nr 50. lonych przez 10. Numery najniższe odnoszą się do ziarna najdrobniejszego a najwyższe – do ziarna najgrubszego.

Ostatnia zmiana numeracji ścierniwa jest ujęta normę PN-71/M- -59107. Norma ta uwzględnia podział ścerniwa na ziarna ścierne i na mikroziarna ścierne. Jest ona oparta o charakterystyczny wymiar ziarna ściernego, zwany szerokościq, z tym, że pomiędzy długością I, szerokością a oraz wysokością h istnieje następująca zależność:/) a /, zaś- 3.

W nowej numeracji numery najmniejsze odnoszą się do ziarna najgrubszego, a największe – do ziarna najdrobniejszego, z tym, że numery mikroziarna sq poprzedzone dużą iiterą F i łamane przez średni wymiar ziarna w mikrometrach. Numerację ziarna i mikroziarna ściernego oraz wymiary charakterystyczne wg PN-71/M-59107 podano w tabl. 7. W stosunku do PN-61/M-59107 w nowej normie zmieniono system oznaczeń numeracji ziarna i mikroziarna ściernego oraz zakres wielkości charakterystycznego wymiaru ziarna i mikroziarna.

Ze względu na to, że na rynku krajowym znajdują się papiery również z importu, a w literaturze fachowej z powodu zbyt częstych zmian sprawy te są dość pomieszane, wprowadza się tablice przeliczenia numerów wg wszystkich dotychczasowych oznaczeń. Przeliczenia te zawiera tabl. 8. W odniesieniu do dawnych numeracji tablica ta zawiera dane

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>